Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Fractie Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel

Nieuwsarchief Gemeentebelangen
Uithoorn-De Kwakel

nieuws-archief

Foto ruilverkaveling-2.jpg

Gemeentebelangen vindt het onderzoek dat nu loopt naar mogelijkheden om in de ruilverkaveling woningbouw te creëren een goede zaak. Het voldoet hiermede aan de opdracht uit het coalitieakkoord: “Toon creativiteit waar het gaat om het vinden van mogelijkheden tot woningbouw in Uithoorn”.

Als alle aspecten voldoende onderzocht zijn zullen we, na consultatie met alle betrokken inwoners, bedrijven, verenigingen en andere instanties, onze keuze maken. Hierbij zullen we de voor- en nadelen op een rijtje zetten om tot een afgewogen besluit te komen.

Vooruitlopen op uitkomsten, die niemand nog kent, is voorbarig en vinden we niet getuigen van behoorlijk bestuur.

Tijdens de commissie organiseren op 14 januari jl. stond het raadsvoorstel; ‘krediet nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar’ op de agenda.

Dit raadsvoorstel is een mooie uitkomst van een burgerinitiatief. Door het burgerinitiatief van Stichting Kinderboerderij De Olievaar is er een subsidie aanvraag gedaan voor nieuwbouw van het hoofdgebouw bij het SLS fonds. Door dit fonds wordt nu het mooie bedrag van €260.000 beschikbaar gesteld om de nieuwbouw te realiseren. 

Naast dat het nieuwe hoofdgebouw gebruikt zal worden voor de kinderboerderij, zal Ons Tweede Thuis gebruik gaan maken van het gebouw. Cliënten hebben straks de mogelijkheid om dagbesteding of vrijwilligerswerk op de kinderboerderij te doen. 

In samenspraak met Stichting kinderboerderij De Olievaar wordt het nieuwe gebouw eigendom van de gemeente. Wethouder Bouma vertelt dat een kinderboerderij geen kerntaak van de gemeente is, maar dat de grond en andere opstallen van het terrein dat de kinderboerderij huurt eigendom zijn van de gemeente. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld is de subsidie die vanuit SLS ontvangen wordt; het kost de gemeente dus geen geld.

Gemeentebelangen is blij dat er constructief is meegedacht door de wethouder en vindt het fantastisch dat er vanuit dit burgerinitiatief in de toekomst nieuwe maatschappelijke activiteiten ontwikkelt kunnen worden. 

Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes!

 

 

Op maandag 6 januari om 19.30 uur komt de raad van Uithoorn bijeen voor een extra vergadering naar aanleiding van de gebeurtenissen op oudjaarsdag. Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen is een spoeddebat aangevraagd. De fractie heeft een aantal vragen over wat er gebeurd is, hoe dit heeft kunnen plaatsvinden, maar nog belangrijker hoe we als gemeenteraad hier tegenaan kijken en in hoeverre onze inwoners een groter gevoel van veiligheid kunnen geven. De vergadering is voor iedereen toegankelijk.

Ook het feit dat hulpverleners van politie en brandweer tijdens de uitoefening van hun werk bestookt zijn met vuurwerk is onacceptabel.  

Vorige week stelden wij u op de hoogte van het overlijden van onze voorzitter Henk Elserman. Henk is zo'n 4 weken opgenomen geweest in het Amstelland Ziekenhuis en aansluitend in de VU, Amsterdam, op de afdeling longziekten. 

Henk is zwaar ziek geweest en op 12 november 2019 vrij onverwacht overleden aan een agressieve vorm van longfibrose. 

Gedurende 4 jaar is Henk voorzitter van ons bestuur geweest en deze rol vervulde hij met verve. Het voorzitterschap was hem niet vreemd, hij was gedurende een aantal jaren voorzitter van de Anbo en de plaatselijke schaakvereniging.

Henk is geboren in Groningen, kwam uit de onderwijswereld, een mix die er voor zorgt dat hij af en toe best eigenwijs kon zijn.

Wij gaan hem missen, hij hield van gezelligheid, ging graag op vakantie, vooral naar zijn geliefde Griekenland.

Op dinsdag 19 november 2019 hebben wij afscheid van Henk genomen in de stijl die hij vooraf had bedacht, vooral niet formeel. Het was een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst.

Henk laat zijn geliefde Anthy, dochter Tanja, schoonzoon Michel en 2 kleinzonen achter. Wij wensen hen alle kracht toe in deze verdrietige dagen en voor de toekomst.

Wij bewaren goede herinneringen aan Henk en gaan hem zeker missen.

Een laatste boodschap van Henk:

" Vrienden, ik heb het leven geleefd.

Veel dank voor jullie vriendschap"

Henk

Op 8 november jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de Programmabegroting voor 2019. In de Programmabegroting staat beschreven hoe het college van Burgemeester en Wethouders de gestelde doelen op sociaal, maatschappelijk en organisatorisch gebied wil bereiken. Uitgangspunten hiervoor zijn de Strategische Visie, het coalitieakkoord 2018-2022 aangevuld met actuele ontwikkelingen.

De fractie van Gemeentebelangen heeft, gelet op de recente vaststelling van het coalitieakkoord en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma, geen grote wijzigingen voorgesteld bij deze begroting. Wel heeft onze fractie grote zorgen geuit over het oplopende tekort binnen het programma Samenleving en het college daarom ook verzocht om op korte termijn de raad meer informatie en keuzemogelijkheden voor te leggen.

Onze fractie blijft daarnaast aandacht houden voor communicatie en participatie. Vorig jaar heeft onze fractie een voorstel ingediend om de begroting en jaarrekening op eenvoudige wijze in de lokale en sociale media weer te geven zodat dit voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel eenvoudig en inzichtelijk is. Dit jaar heeft onze fractie voorgesteld om commissievergaderingen op locatie te houden indien er een onderwerp is dat hiervoor in aanmerking komt en hebben wij voorgeseld om inwoners, die komen inspreken bij een commissie- of raadsvergadering, te begeleiden indien zij dit wensen.

Als laatste heeft onze fractie verzocht om bij realisatie van woningen niet te kijken naar het bouwen van eensgeinswoningen, maar ook naar het bouwen van woningen voor jongeren en ouderen. Deze twee doelgroepen hebben naar de mening van onze fractie onvoldoende mogelijkheden om te kunnen blijven wonen binnen onze gemeente.

Ook ziet onze fractie dat in toenemende mate wordt gekeken naar de mogelijkheid om open locaties in de gemeente vol te bouwen met woningen. Deze verdichting gaat ten koste van de (groene) leefomgeving die kenmerkend is voor onze gemeente en wij zien dan ook graag dat hier rekening mee gehouden wordt bij toekomstige projecten.

Onze volledige inbreng bij de begrotingsvergadering is bijgevoegd in dit bericht en te downloaden als pdf-bestand.

Indien u alle vergaderstukken wenst te bekijken kunt u op onderstaande link klikken voor de agendastukken: https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/551664/Gemeenteraad%2008-11-2018

 • Inbreng GB Programmabegroting (schriftelijk) (pdf)

Gemeentebelangen, VVD en CDA: Beste minister, over groei van Schiphol valt nu niet te praten!

In de speciale raadsvergadering over Schiphol op 17 oktober jl. heeft Gemeentebelangen samen met VVD en CDA een motie ingediend die antwoord geeft op de brief van de minister, aangaande de groei van Schiphol naar 540.000 vluchten onder strikte voorwaarden. Gemeentebelangen, VVD en CDA hebben in hun motie heel duidelijk verwoord, dat wat hen betreft nu niet te praten valt over groei van Schiphol. Vermindering van hinder, gezondheid en het welzijn van onze inwoners staat voorop. Eerst dienen alle in 2008 aan de Alderstafel gemaakte afspraken over hinderbeperking volledig te zijn nagekomen. Ook willen de drie partijen (lopende) onderzoeken over de gevolgen voor de gezondheid en het milieu afgerond zien, alvorens überhaupt te gaan praten over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

Alleen met die informatie kan een goede afweging gemaakt worden gemaakt, of en hoe Schiphol zich verder kan ontwikkelen zonder dat de gezondheid en het welzijn van onze inwoners (nog verder) in gevaar wordt gebracht. Laten we duidelijk zijn, met de huidige regels en stand van techniek is groei op dit moment niet haalbaar, omdat groei dan nog meer vluchten over de Aalsmeerbaan betekent. Onbespreekbaar volgens de drie partijen. In de raadsvergadering is de motie met een meerderheid aangenomen. Doel van de motie is om de wethouder en de raadswerkgroep een duidelijk standpunt mee te geven, namens de raad, als kader voor alle formele en informele gesprekken die gevoerd worden over dit onderwerp. De beslissing over het wel of niet mogen groeien van Schiphol wordt in Den Haag genomen, het is dus zaak om daar zo goed mogelijk de stem van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel te laten horen.

Op 16 maart jl. vierde de Knotgroep Uithoorn het 45-jarige bestaan! Uit handen van wethouder Hans Bouma werd namens de Gemeente Uithoorn een cheque van € 450,- overhandigd en namens Landschap Noord-Holland werd een gouden zaag met ingelegde 'diamanten' cadeau gegeven.

Eerder op de ochtend hielpen fractieleden Sjaak Verhaar, Ferry Hoekstra & Herman Bezuijen mee met het knotten van een aantal wilgen langs de Boterdijk bij het Zijdelmeer.

54437166_2474049899335505_4558681255796801536_n.jpg

Voor de fractieleden een leerzame ochtend maar vooral goed om te zien dat deze grote groep enthousiaste vrijwilligers zich inzet om de leefomgeving van ons allemaal te onderhouden.

Namens de fractie van Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel nogmaals van harte gefeliciteerd Knotgroep Uithoorn!


Afgelopen week heeft ons het droevige bericht bereikt dat op 87-jarige leeftijd de heer Maarten Stigter Sr. is overleden.

Maarten Stigter Sr. is eind jaren zestig van de vorige eeuw één van de mede-oprichters van de Belangengroep De Kwakel - ook uw belang! geweest. Deze groep groeide uiteindelijk uit tot de politieke partij Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel zoals we deze nu nog kennen.

De fractie en het bestuur van Gemeentebelangen wensen de familie en nabestaanden veel kracht en sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Gemeentebelangen realiseert zich dat veel mensen in Uithoorn en de Kwakel direct of indirect afhankelijk zijn van Schiphol en haar positie binnen de internationale luchtvaart. De aandacht voor haar rol als HUB functie ( overstappunt en aankomstpunt bij reizen per vliegtuig) wordt dan ook door ons onderkent. Hierbij behoort een grootte en groei die past bij deze functie in relatie tot de concurentie in deze branche.  

Gelijktijdig constateert Gemeentebelangen dat de groei de laatste jaren wel erg hard is gegaan en dat dit de leefomstandigheden van de inwoners in Uithoorn en de Kwakel erg onder druk zet. Van 6.30 uur tot 23.00 uur vliegen gedurende de hele dag startende ( over 2 banen) en landende vliegtuigen over ons mooie dorpskernen. Hierdoor hebben mensen last van slapeloosheid en kunnen gewone gesprekken in huis maar zeker in de tuin, niet meer gevoerd worden. 

Tevens constateert Gemeentebelangen dat de gemaakte afspraken aan de Alders tafel, een overlegorgaan waarbinnen alle betrokken partijen zoals Schiphol, vliegbranche, bewoners, provincie en gemeenten praten over de toekomst van Schiphol en de leefomgeving van omliggende gemeenten, eenzijdig zijn uitgelegd. Dit heeft tot gevolg dat het aantal vliegtuigbewegingen wel is toegenomen maar dat de bijbehorende hinderbeperkende maatregelen en de afspraken ten aanzien van het gebruik van banen niet nagekomen zijn. 

Gemeentebelangen vindt dat de balans tussen vliegen en wonen binnen Uithoorn is verstoord en dat deze weer hersteld moet worden. Daar zet Gemeentebelangen zich voor in door actief deel te nemen aan de raadswerkgroep Schiphol. 

De raadswerkgroep Schiphol, waarbinnen alle fracties en het college deelnemen, is aangesteld om de in het Alders akkoord beloofde hinderbeperking voor Uithoorn nu eindelijk concreet te maken Zolang dit niet is bereikt, duidelijke en concrete afspraken die ook zichtbaar en hoorbaar zijn, valt er wat Gemeentebelangen betreft met Uithoorn niet te praten over een verdere groei van Schiphol. Eerst zien, dan geloven is hierbij ons motto. 

Kortom: Beperking van hinder in Uithoorn, veroorzaakt door de starts van de Aalsmeerbaan, staat bovenaan en staat los van het aantal vliegbewegingen van en naar het complete banenstelsel van Schiphol. Hoe deze hinderbeperking te realiserenwordt overgelaten aan de luchtvaartsector en haar specialisten. 

Regelmatig stellen inwoners ons de vraag wat de gemeente Uithoorn doet aan de overlast die inwoners ervaren van Schiphol en waarom hier weinig over gecommuniceerd wordt. Om hier een antwoord op te kunnen geven is het goed om toe te lichten dat alle partijen uit de gemeenteraad en het college van B&W samenwerken in de werkgroep Schiphol. Namens Gemeentebelangen heeft Herman Bezuijen hierin zitting en is ook wethouder Hans Bouma, als portefeuillehouder namens het college van B&W, vertegenwoordigt in de werkgroep.

Klik hieronder op lees meer om de rest van dit artikel te lezen.
lees meer

 • Presentatie Schiphol (pdf)
 • Vragen over Schiphol (CIE WW) (pdf)

In de commissievergadering van 17 oktober heeft Gemeentebelangen aandacht gevraagd voor het voet- en fietspad aan de waterzijde langs de Wiegerbuinlaan op het stuk tussen de kruising met het winkelcentrum en de rotonde bij de Achterberglaan.

Wij zien graag dat voetgangers en fietsers van elkaar gescheiden worden, net zoals dat in de meeste andere delen van De Kwakel en Uithoorn gebeurd. Daarnaast zien wij graag dat het voetpad dusdanig verbeterd wordt, zodat de gebruikers hiervan (waaronder veel senioren uit de directe omgeving) op een prettige manier hier kunnen verblijven.

De wethouder heeft toegezegd om te laten kijken naar de mogelijke aanpassingen voor dit tracé en de commissie hier t.z.t. over te informeren.

Er is ook een uitgebreide toelichting geweest van de Raadswerkgroep Schiphol over de activiteiten die plaatsvinden om de overlast van Schiphol tegen te gaan. Net als veel inwoners, vinden ook wij dat de overlast van Schiphol de laatste jaren buitenproportioneel is toegenomen en dat de gemaakte afspraken in 2008 slechts minimaal worden nagekomen.

Daarnaast is er een presentatie geweest van het SLS-fonds over de projecten die in Uithoorn en De Kwakel ondersteund zullen gaan worden en is er gesproken over het bestemmingsplan voor de nieuw te bouwen seniorenwoningen aan de Heijermanslaan en over de voortzetting van het Ondernemersfonds.

Volgende week maandag 10 september komt de fractie van Gemeentebelangen voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar. Voor die week staan verder nog de commissievergaderingen gepland waarvan de agenda aankomende week bekend gemaakt zal worden.

De komende periode verwachten wij een aantal interessante en belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de vervolg discussie over de aandelen Eneco, het wel of niet doorgroeien van Schiphol en de begroting voor het jaar 2019 van de gemeente Uithoorn.

Daarnaast gaat ook de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester verder. Er hebben zich 22 kandidaten gemeld en de verwachting is dat in januari 2019 de nieuwe burgemeester benoemd zal worden.

De fractie van Gemeentebelangen zal de komende periode extra aandacht blijven vragen voor de openbare ruimte. Niet alleen het onderhoud hiervan, maar ook de inrichting kan op sommige plekken verbeterd worden. Veel inwoners maken hier immers dagelijks gebruik van om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan, boodschappen te doen, of om te ontspannen.

Mocht u vragen hebben de komende periode of zijn er zaken die u ons wilt laten weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door één van onze fractieleden direct te benaderen.

Op donderdag 17 mei hebben de onderhandelaars van Gemeentebelangen, VVD en DUS! het door hun opgestelde coalitieakkoord ondertekend en aangeboden aan de gemeenteraad van Uithoorn.

33020167_1899087480165086_5521365271450746880_n.jpg


Het akkoord is op hoofdlijnen en aan het college van burgemeester en wethouders is het nu de taak om hier een uitvoeringsprogramma voor op te stellen.

Hieronder kort de hoofdpunten van het akkoord:

- doorontwikkeling sociaal domein waarbij er de inwoner centraal staat en de professionals meer ruimte krijgen om persoonlijke aandacht te kunnen geven

- leefomgeving aantrekkelijk houden door goed en tijdig onderhoud van de buitenruimte, meer mogelijkheden voor recreatie en zorgen voor goede bereikbaarheid

- duurzaamheid een vast onderdeel maken binnen alle beleidsvorming van onze gemeente

- financieel gezonde gemeente om zelfstandigheid te behouden

Het volledige coalitieakkoord is te lezen door hier te klikken. Coalitieakkoord 2018-2022

De 6 onderhandelaars van Gemeentebelangen, VVD en DUS! melden dat er overeenstemming is bereikt over een coalitie voor de komende periode 2018-2022.

De 3 nieuwe wethouders zullen in een bijzondere raadsvergadering van 17 mei worden benoemd. Het concept coalitieakkoord, dat is opgesteld door de 6 onderhandelaars, wordt momenteel afgerond. De definitieve versie zal naar verwachting woensdag 9 mei aan de raad van Uithoorn worden verstuurd, waarna het openbaar gemaakt wordt. In dezelfde raadsvergadering van 17 mei wordt dit coalitieakkoord besproken door de voltallige gemeenteraad van Uithoorn.

Het college van B&W zal bestaan uit waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers en de 3 wethouders Hans Bouma (Gemeentebelangen), Jan Hazen (VVD) en Ria Zijlstra (DUS!). De portefeuilleverdeling is als volgt:  Waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers: - Openbare orde en integrale veiligheid - Regionale zaken en intergemeentelijke samenwerking (inclusief Duo+) - Personeel & Organisatie - Burgerzaken, dienstverlening, juridische zaken en E-gemeente - Handhaving - Kunst en Cultuur

Wethouder Hans Bouma (Gemeentebelangen): - Wonen (exclusief De Rietkraag) - Woonomgeving - Financiën - Vastgoed - Schiphol - Milieu - Participatie en Communicatie

Wethouder Jan Hazen (VVD): - Economische Zaken - Ruimtelijke Ontwikkeling - Ontwikkeling De Rietkraag - Verkeer - Openbaar Vervoer - Sport

Wethouder Ria Zijlstra (DUS!): - Sociale zaken, werkgelegenheid & participatiewet - Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg - Jeugdzorg - WMO - Integratie - Jeugd & Onderwijs

De drie partijen zijn verheugd over het resultaat en kijken uit naar een periode van samenwerking, waarbij de inwoners van Uithoorn en De Kwakel centraal gesteld worden. Zij wensen het college van B&W daarbij veel succes.  

Vertegenwoordigers Gemeentebelangen: Herman Bezuijen en Ferry Hoekstra
Vertegenwoordigers VVD: Marcel van Haren en Nick Bergman
Vertegenwoordigers DUS!: Ans Gierman en José de Robles

Op 29 maart 2018 om 19:30 uur werden de 5 fractieleden van Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel in het gemeentehuis van Uithoorn, tijdens een speciale raadsvergadering, beëdigd tot Raadslid.

29355048_1831270930280075_8781026342234936641_o.jpg


V.l.n.r.: Sjaak Verhaar, Ferry Hoekstra, Herman Bezuijen (fractievoorzitter), Iris Theijssen en Rolf Polak.

Na een spannende avond worden wij zeer tevreden wakker. Volgens de voorlopige uitslag is Gemeentebelangen de grootste partij van Uithoorn met 5 zetels!!! En na de officiële vaststelling is het definitief; Gemeentebelangen zal de komende vier jaar met vijf zetels vertegenwoordigd zijn in de raad. 

Een grote dank aan al onze kiezers; wij gaan ervoor de komende vier jaar!!!

Nu is het tijd voor de coalitieonderhandelingen, wij houden u op de hoogte!

Zaterdag 3 maart jl. hebben fractieleden Iris Theijssen, Ferry Hoekstra, Sjaak Verhaar en Rolf Polak van Gemeentebelangen een rondleiding gehad in het Libellebos van Walter Busse, bestuurslid van de Groengroep Uithoorn. Aanleiding hiervoor zijn de opmerkingen en klachten die Gemeentebelangen geregeld ontvangt van inwoners over de matige staat van onderhoud van Uithoorns grootste ‘bos’. 

libellebos.png


Walter ontvangt ons bij de ingang van het park aan de zijde bij de Wiegerbruinlaan. Van hieruit lopen we het gebied in en verteld Walter over de zichtlijnen die het park zo bijzonder kunnen maken: “Door te snoeien kun je voorkomen dat watergangen en doorkijken dichtgroeien en hou je zichtlijnen open, waardoor veel meer te zien is voor de mensen die gebruik maken van dit gebied.”

Tijdens het lopen valt het de fractieleden op dat er veel omgevallen bomen en afgezaagde takken liggen langs de paden. Walter verteld hierover: “Een omgevallen boom trekt de grond mee omhoog, zoals goed te zien is aan de bosrand van het veld waar de grote grazers staan. Hierdoor worden oevers kapot getrokken en ontstaat een rommelig beeld.  Het laten liggen van omgevallen bomen en afgezaagde takken lijkt in eerste instantie goed voor de dieren die leven in het bos, maar niet als deze te dicht langs de wandelpaden liggen. ”

Walter pleit er dan ook voor om de omgevallen bomen direct op te ruimen: “Door het hout te versnipperen en uit te strooien, bijvoorbeeld op de natuurlijke wandelpanden, of door op rustige plekken een houtwal aan te leggen zorg je ervoor dat de wandelpaden netjes blijven, de zichtlijnen behouden blijven en dat dieren er gebruik van kunnen maken als verblijfplaats.”

Op de vraag wat hier voor nodig is antwoord Walter: “Meer aandacht en onderhoud. Een aantal jaar geleden heeft de Groengroep samen met de gemeente een gedeelte van het Libellebos opnieuw ingericht. Door hier een vervolg aan te geven en door het gebied meer te onderhouden als nu het geval is, kan er een hoop bereikt worden.”

Als voorbeeld noemt Walter de variatie van planten: “Op dit moment zie je dat met name bramenstruiken en brandnetels de overhand hebben. Door vaker te maaien en op plekken meer licht toe te laten door gericht te snoeien, kan je andere planten de gelegenheid geven om te groeien. De diversiteit zal hierdoor toenemen en daardoor ook de beleving van de gebruikers.”

Het laatste punt wat besproken wordt zijn de verschillende functies die het gebied kan hebben. De fractieleden vragen zich af of er niet meer gedaan kan worden om het gebied de oorspronkelijke recreatieve functie met natuurwaarde terug te geven. “Door de natuur zijn gang te laten gaan en geen onderhoud te plegen, verliest het gebied op lange termijn zijn waarde voor de gebruikers. Dat zou jammer zijn omdat dit in de directe omgeving van Uithoorn het enige ‘bos’ is. Ik zou dan ook graag zien dat er meer aandacht wordt geschonken aan het Libellebos zodat kinderen er kunnen spelen, volwassenen er kunnen wandelen en honden er los kunnen lopen.”

Aan het einde van de rondleiding hebben de fractieleden Walter bedankt voor zijn visie op het Libellebos en de manier waarop deze onderhouden zou kunnen worden. Als blijk van dank zal Gemeentebelangen een donatie doen aan de Groengroep Uithoorn.

Wat betreft het Libellebos vindt Gemeentebelangen dat het voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel een belangrijk onderdeel is van hun leefomgeving en woongenot. Dit gebied wordt nu al door veel inwoners gebruikt om te wandelen en de hond uit te laten en dit kan wat ons betreft nog verder uitgebreid worden. Zoals blijkt uit bovenstaand verhaal kan er met iets meer aandacht en onderhoud al een hoop bereikt worden.

Gemeentebelangen heeft eerder al aandacht gevraagd voor de kwaliteit en onderhoud van het openbaar groen in Uithoorn en De Kwakel en zal dit specifiek voor het Libellebos nogmaals gaan doen. Op deze manier blijft onze gemeente groen en aantrekkelijk om in te wonen!

Geregeld heeft de fractie van Gemeentebelangen gesprekken met bewoners die vragen hoe de gemeente omgaat met het belastinggeld. Het antwoord dat wij dan geven is dat men dit in de begroting of de jaarrekening kan nalezen, waarop bewoners aangeven dat deze te ingewikkeld zijn. 

Hoewel de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente de afgelopen jaren al een stuk duidelijker en overzichtelijker zijn geworden, is Gemeentebelangen van mening dat hier nog wel wat aan verbeterd mag worden. Geïnspireerd door de beeldende weergaven (infographics) die andere gemeenten reeds plaatsen in lokale media en op hun website, heeft onze fractie tijdens de raadsvergadering van 1 februari jl. een motie ingedient om dit vanaf heden ook onze gemeente op deze manier te doen.

Op deze manier worden de inwoners van Uithoorn en De Kwakel beter geïnformeerd wat er met hun belastinggeld gedaan is. Door op een eenvoudige manier cijfers van inkomsten en uitgaven weer te geven worde de onderlingen samenhang duidelijker en kan er bijvoorbeeld ook getoond worden wat de uitgaven per inwoner bedragen.

De motie (zie bijlage) werd door een ruime meerderheid van de raad (alleen de fractie van Ons Uithoorn stemde zonder reden tegen) aangenomen!

Motie leesbaarheid financiën

Op maandag 29 januari organiseerde het Participatieplatform Sociaal Domein (PPSD) een debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De centrale vraag bij het debat was "Hoe sociaal is Uithoorn".

Voor het debat waren alle zeven politieke partijen van de Uithoorn en De Kwakel uitgenodigd om met elkaar en met diverse sociaal-maatschappelijke organisaties in discussie te gaan met als doel om via stellingen een antwoord op de centrale vraag te geven.

Tussendoor werden klein "sterblokjes" gepresenteerd waarin elke partij de standpunten, met betrekking tot het het sociale domein konden presenteren.  Voor Gemeentebelangen deed lijsttrekker Herman Bezuijen
het woord.

Het sociaal domein is een groot begrip en daarom beperk ik mij tot een aantal concrete ideeën en voorstellen uit ons verkiezingsprogramma “De samenleving is nooit af”. Gemeentebelangen vindt dat iedereen op een volwaardige en gelijkwaardige manier mee moet kunnen doen in de samenleving. Hierbij uitgaand van wat er kan. Dit betekent primair zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Wanneer dit niet meer mogelijk is, moet er ondersteuning geboden worden.

Toegankelijkheid zorg
De overgang van zorgtaken naar de gemeente heeft de verleende zorg dichter bij de zorgvrager gebracht. Het ingezette beleid van één voordeur, één plan, één contactpersoon werkt en zien wij graag voortgezet worden.
Mensen met een zorgvraag kunnen terecht bij het Sociaal Loket. Helaas zijn er mensen die de stap naar het sociaal loket als een te grote drempel ervaren. Daarom willen we vaker spreekuren in de wijk te organiseren en waar mogelijk, mensen die gebonden zijn aan huis, thuis bezoeken.
Iedere zorgvraag moet beantwoord kunnen worden. Ook verdere overdracht van bevoegdheden vanuit het Rijk naar gemeente kan dit mogelijk maken, zodat er sneller gehandeld kan worden in de toekomst.

Mantelzorgers
Met de decentralisatie hebben we afgesproken dat eerst een beroep zal worden gedaan op het netwerk van de zorgvrager. Hierdoor zijn mantelzorgers een erg bekend verschijnsel geworden. Echter de intensiteit van die zorg is ook toegenomen. Om te zorgen dat mantelzorgers het langer volhouden, willen we ze, in goed overleg, een tijdelijke overname van de zorg aanbieden. Deze zgn. respijtzorg zien we graag meer in het beleid opgenomen worden. 

Jongeren
Wat betreft de jongeren willen we dat deze meer betrokken worden bij het maken van beleid. Vaak komen ze pas bij de uitwerking aan bod, maar dat kan volgens ons eerder.
Op het gebied van jeugdzorg nog meer samenwerken. Gemeentebelangen wil ook meer betaalbare al dan niet tijdelijke woningen voor jongeren.

Ouderen
Ouderen in Uithoorn maken zich zorgen over het moment dat ze meer zorg nodig hebben en wellicht moeten verhuizen naar een andere woning of een zorgvoorziening. Gezien het groeiend tekort aan verzorgingsplaatsen in onze gemeente kan het zijn dat er alleen een woning buiten de gemeentegrens beschikbaar is. Dit heeft een enorme impact op het sociale leven. Als gemeente zouden we meer kunnen en moeten samenwerken met instanties die deze zorgvoorziening leveren. Samen met hen zien of uitbreiding van het aanbod de groeiende vraag in voldoende mate bijhoudt. Wij denken aan kleine zorgcomplexen in de wijken, maar ook aan andere woonvormen.

Privacy 
In het sociale domein werken veel disciplines met elkaar samen. Gelukkig maar.
Een risico hierbij is dat privacygevoelige gegevens snel in handen komen van mensen waarvoor dit niet direct noodzakelijk is. Zoals in de afgelopen 4 jaar hebben we daar regelmatig onze zorg over uitgesproken. We zullen blijven hameren op het belang van waarborging van de privacy.

Werk en inkomen
Het sociale domein bevat ook een groep mensen die geen werk hebben. Hierbij denken we speciaal aan 50+ inwoners. Veel van hen zijn of werkloos of zijn geheel onvrijwillig als ZZP-er aan de gang gegaan. In deze laatste situatie hebben zij het er niet makkelijker op gekregen.
Wij willen dat de gemeente haar netwerk gebruikt om met het lokale bedrijfsleven hier tot oplossingen te komen.

Pleegzorg
Ten slotte de pleegzorg die een hele belangrijke factor speelt in het opgroeien van kinderen uit probleemgezinnen. We zijn blij met de voorgestelde wetswijziging die de maximumleeftijd verhoogt naar 21 jaar. Nog afgezien van het vaak onverwachte tijdstip waarop deze hulp gevraagd wordt, realiseert niet iedereen zich dat dit een enorme impact heeft op het gezin waarin ze opgenomen worden. Die mensen verdienen onze steun.

Er is dus nog veel werk aan de winkel.  Gemeentebelangen wil hierin samen optrekken met inwoners van onze mooie gemeente. De samenleving is nooit af.  TEL MEE!

Inbreng GB PPSD debat (pdf)

Een wel heel bijzonder project door een burgerinitiatief in de Kwakel.

b60384_img1f.jpgTwee inwoners, begaan met het reilen en zeilen in De kwakel, namen na de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2017 het initiatief tot het plaatsen van een soort "monument". Al 9 jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd in De Kwakel door scouting St. Joannes in het Egeltjesbos. Het zou aardig zijn als in het jubileumjaar 2018 dit monument er zou zijn. En dat is Berry Verlaan en Adrie van Kessel o.a. dankzij het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel gelukt. En hoe...

Deze twee initiatiefnemers hebben er de nodige moeite voor gedaan en zijn met een fantastische oplossing gekomen. Toen de officiële kastanjeboom bij het achterhuis van Anne Frank in 2010 gekapt moest worden, zijn pogingen ondernomen om de boom te vermeerderen Dit is fantastisch gelukt en na al die jaren zijn er nu kleinere boompjes ontstaan. Deze zijn voorzien van een certificaat van echtheid en worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan initiatieven met een passende bestemming.

Uit onderstaand persbericht dat in samenwerking met de kweker is opgesteld blijkt dat De Kwakel hierin een wereldprimeur heeft.

Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Persbericht eerste Anne Frankboom (pdf)

Donderdag 30 november heeft de gemeenteraad een besluit genomen over nieuwe sportaccommodaties in de wijken Thamerdal en Zijdelwaard.

Gemeentebelangen heeft zich ingezet voor een goede oplossing voor beide wijken zodat de kinderen van Het Duet een goede gymzaal krijgen en de sporters die gebruik maken van De Scheg een goede sporthal. Bovendien heeft Gemeentebelangen zich hard gemaakt voor behoud van sporthal De Scheg op de huidige locatie.

Daar waar VVD en CDA deze sporthal liever verplaatst zien worden naar sportpark de Randhoorn, ziet Gemeentebelangen deze noodzaak niet. Sterker nog, het verplaatsen van de sporthal uit de wijk Zijdelwaard  zal leiden tot een verslechtering van de woonomgeving en leefbaarheid.

Een motie die door onze fractie is ingediend om een onderzoek te starten naar de bouw van een derde sporthal op sportpark de Randhoorn is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Voor de leerlingen van het Duet in de wijk Thamerdal zal aan het bestaande speellokaal een extra ruimte worden gebouwd waardoor een volwaardige gymzaal ontstaat. Hierdoor behoeven de leerlingen niet meer naar gymzaal bij de Bovenboog in de Joh. de Wittlaan te lopen. Daarnaast wordt er nabij de school aan de Kuyperlaan ook een multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. De huidige gebruikers van gebouw de Bovenboog, (waaronder Videt en de voedselbank) zullen hier gehuisvest worden.


Voor de school ontstaat na de bouw van deze twee gebouwen ook extra buitenspeelruimte waar de school natuurlijk erg blij mee is.

De Bovenboog wordt overeenkomstig de woonvisie en het actieplan wonen getransformeerd tot woningen voor het goedkope segment. Dit zal verder uitgewerkt worden en aan de raad worden gepresenteerd in een komende commissie Wonen en Werken.

Gemeentebelangen is blij dat op verzoek van onze fractie de raad voor de zomer een extra denkpauze heeft ingelast. Hierbij werd duidelijk dat het eerste rapport onvolkomenheden vertoonde. Het nieuwe rapport was duidelijk beter onderbouwd. Hiervoor was wel nodig dat een van de kaders (financiële ruimte) wat werd opgerekt.

Gemeentebelangen is blij met de bouw van de nieuwe gymzaal.

Op dezelfde avond is een besluit genomen over de vervanging van sporthal De Scheg aan de Arthur van Schendellaan. Deze is hard aan vervanging toe. Onze fractie is blij met de oplossing die door het college is aangedragen. De sporthal wordt op dezelfde plaats herbouwd en voorzien van extra ruimtes voor maatschappelijke doeleinden die nu in het buurtnest zijn gevestigd. Op deze locatie kunnen dan woningen worden gerealiseerd.

Het doet recht aan de vele verzoeken vanuit onderwijs, maatschappelijke functies en breedtesport om de sporthal op dezelfde plaats te herbouwen. Gemeentebelangen is ook hier blij met nieuwbouw in plaats van opknappen. Tijdens de discussie kwam naar voren dat er nog steeds een deel van de breedtesport niet in onze gemeente terecht kan vanwege het gebrek aan accommodatie op de gewenste tijdstippen. Hiertoe werd, mede na een door GB en drie andere partijen ingediende motie, het college verzocht een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een 3e sporthal aan sportpark de Randhoorn.

Al met al een belangrijke avond voor de sporters, leerlingen en gebruikers van de multifunctionele ruimten.

Motie derde sporthal (pdf)

Op 21 november jl. organiseerde Gemeentebelangen een goed bezochte informatieavond, die in buurthuis Ponderosa plaats vond.
Vele belangstellenden hadden zich voor dit onderwerp aangemeld en dat is niet verwonderlijk, want overheid en burgers verwachten steeds meer van elkaar en dat vindt Gemeentebelangen ook terecht.
Het begrip participatie blijkt echter niet altijd even duidelijk te zijn, want niet iedereen is zich bewust van wat participatie inhoudt of heeft er een eigen begrip over

In buurthuis Ponderosa nodigde de P.R. commissie van Gemeentebelangen mevrouw Clara Overes uit, om via een aansprekende inleiding, de vele facetten binnen participatie processen toe te lichten. Clara Overes is deskundige op dit gebied en wist via een boeiende en op de praktijk gestoelde uiteenzetting ieders interesse te wekken.

Gelukkig was de presentatie geen eenrichtingsverkeer, want er werd volop gediscussieerd en werden vele standpunten en ideeën over dit onderwerp tussen de vele aanwezigen uitgewisseld.

Vooral werd duidelijk dat goede informatie vooraf noodzakelijk is en dat er duidelijk uiteengezet dient te worden waarover men kan meepraten en in welke fase het participatieproject zich bevind.
Dit voorkomt teleurstellingen indien men andere verwachtingen over dit proces heeft.

Clara Overes ontving een mooie bos bloemen en een klaterend applaus was haar deel.

Gemeentebelangen ziet terug op een geslaagde informatieavond en na afloop werd er als afsluiting van deze bijeenkomst, vaak met een lekker drankje nog druk nagepraat.

Deze eerste informatieavond, georganiseerd door Gemeentebelangen, zal nog diverse vervolgen gaan krijgen!

dorpscentrum.jpg


Donderdag 2 november jl. stonden er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder vindt u een korte terugblik op deze onderwerpenen de inbreng die onze fractie hierbij heeft gehad.

Plan Dorpscentrum
Gemeentebelangen heeft samen met PvdA en VVD een amendement ingediend op het voorstel van het college van B&W. Zoals bekend was het collegevoorstel om éénrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Amstelhoek naar Uithoorn. Gemeentebelangen kon zich hier niet in vinden en heeft om die reden een amendement ingediend om het voorgestelde plan aan te nemen maar wel met tweerichtingsverkeer van en naar Uithoorn. Het amendement is met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen en dus blijft tweerichtingsverkeer gehandhaafd!

Opvallend was dat DUS en CDA een amendement indienden om de hele oververbinding met Amstelhoek op te heffen, waardoor er helemaal geen autoverkeer mogelijk zou zijn van en naar Uithoorn via deze route. Met name alle inwoners van Meerwijk zouden hierdoor gedupeerd worden. Gemeentebelangen is altijd voorstander geweest van het in stand houden van deze verbinding – eventueel via een parkeergarage zoals in het verleden het plan was – en kon dan ook niet instemmen met dit amendement.

De letterlijke tekst van onze inbreng was:

Voorzitter,
Vanavond bespreken we het langverwachte raadsvoorstel over een van de meest besproken stukjes Uithoorn van de afgelopen jaren. Gemeentebelangen is tevreden over de voortvarendheid die het college heeft getoond met het uitwerken van nieuwe plannen, nadat vorig jaar duidelijk werd dat externe investeerders afhaakten en daardoor afgeweken moest worden van de oorspronkelijke plannen.

Naar grootschalige uitbreiding van winkelruimte is geen vraag. Gemeentebelangen is te spreken over het voornemen om gevarieerde woningbouw in dit gebied te ontwikkelen, mét de mogelijkheid om gecombineerde woon/winkelruimten te creëren.

De voorgestelde looproute vanaf het Marktplein, via de Dorpsstraat en het Amstelplein naar het Zijdelmeer, gecombineerd met kleine verblijfsgebieden, geeft naar ons idee een prima gelegenheid om recreatie, horeca en winkelen met elkaar te combineren in de toekomst en het geheel tot een aangenaam verblijfsgebied te ontwikkelen.

Participatie:
Voordat de gemeenteraad vanavond een principebesluit neemt, heeft het college inwoners en bedrijven de mogelijkheid gegeven tot het indienen van een zienswijze. Onze fractie vindt de uitkomsten die voortkomen uit dergelijke trajecten een goed hulpmiddel om te komen tot een weloverwogen beslissing.

De ter inzage legging van de voorkeursvariant voor de zomer heeft geresulteerd in ruim honderd reacties waarvan verreweg de meeste te verdelen zijn in de volgende twee categorieën:
·      1.   het gedeelte van de Maximalaan opengesteld te houden voor landbouwverkeer
·       2.   éénrichtingsverkeer wijzigen in tweerichtingsverkeer
Het échte participeren, moet wat ons betreft nog gaan komen. Als het gaat om de detail inrichting van de voorliggende plannen, dienen hierbij bewoners (zowel huidige als nieuwe), fietsersbonden, winkeliers en andere middenstanders, horeca ondernemers, pandeigenaren etc., etc., betrokken te worden.
In de commissie werd hiertoe al een aanbod gedaan door de voorzitter van de Stichting Uithoorn in Bedrijf: zij willen graag meedenken hoe de twee tegenstrijdigheden (autoverkeer versus een prettig verblijfsgebied) op te lossen. Wij stellen voor dat het college dit aanbod met twee handen aangrijpt.

Dan het landbouwverkeer.
Het gaat hier om enkele tientallen bewegingen per dag, met in het hoogseizoen een piek van ongeveer 50 bewegingen per dag. Deze bewegingen zijn veel minder spits afhankelijk dan het autoverkeer en zijn, zeker in het hoogseizoen, ook op zaterdagen actief. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande die heeft geleid tot grotere en zwaardere tractoren en aanhangers waarvan de maximale snelheid is toegenomen.
Voorgaande heeft er toe geleidt dat Gemeentebelangen van mening is dat landbouwverkeer niet gecombineerd kan worden met winkelend en recreërend publiek in dit gebied.

We realiseren ons dat voor de branche omrijden via Vrouwenakker een enorme tegenvaller is. We vinden dan ook dat dit voor het college een extra stimulans moet zijn om haar uiterste best te doen - bij beide provincies - om het openstellen van het Amstel aquaduct zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Immers, met de genoemde snelheid veranderingen van tractoren is het argument van “het ophouden van het doorgaand verkeer” niet langer van toepassing.

Éénrichtingsverkeer:
Het dilemma bij de inrichting van het dorpscentrum als verblijfsgebied zit hem erin dat autoverkeer en winkelend publiek elkaars tegenpolen zijn, die je elkaar zo min mogelijk wil laten verstoren.

De antwoorden op onze vragen die we hebben gesteld over de tijdstippen waarop het meeste autoverkeer gebruik zal maken van de route en de tijdstippen waarop het meeste winkelend publiek te verwachten is, hebben bij ons tot de volgende conclusies geleidt:

·       -  autoverkeer is te verwachten op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits;

·        -  publiek in het verblijfsgebied is te verwachten tijdens avonduren en het weekend.

Dit betekent dat het te verwachten aantal verkeersbewegingen op een ander tijdstip is dan het publiek dat is te verwachten in het verblijfsgebied en naar onze mening elkaar dus niet of minimaal verstoord.

We merken verder op dat beide buurgemeenten ook maatregelen ter ontmoediging van doorgaand verkeer hebben genomen of nog zullen gaan nemen. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen wat ons betreft dusdanig, dat een combinatie in hetzelfde gebied goed mogelijk is.

Hierbij opgeteld de te verwachten negatieve effecten op de lokale economie bij volledige afsluiting en instellen van éénrichtingsverkeer, is er wat de fractie van Gemeentebelangen betreft, onvoldoende reden om deze verbinding gedeeltelijk af te sluiten voor lokaal autoverkeer.

Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel van het college om éénrichtingsverkeer in te stellen.

Inrichting winkelgebied:
Voor een inrichting van het dorpscentrum kan de gemeente bepalen hoe de straten, fietspaden en wegen er uit komen te zien. Voor een gezellig verblijfsgebied is echter meer nodig. Dit vraagt wat ons betreft om ideeën, maar vooral geld, om ook de uitstraling van diverse panden te verbeteren. Hiervoor hebben we de ondernemers nodig die zich willen vestigen in het centrum en de eigenaren van panden die hierin willen investeren.
Zij zullen echter alleen bereid zijn zich te vestigen en of te investeren als zij zeker weten dat hun klantenkring hen maximaal kan bereiken. Die zekerheid wordt wat Gemeentebelangen betreft gegeven door het centrum vanuit beide richtingen toegankelijk te houden.

Amendement:
Het is om deze redenen dat we een amendement indienen, samen met de Partij van de Arbeid en de VVD, op het voorgelegde college besluit. Hierin brengen we tot uiting dat we de verbinding tussen Irenebrug en Laan van Meerwijk veilig, maar wel van twee zijden, toegankelijk willen houden en dat het college in samenspraak met genoemde vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en bewoners  in gesprek gaat bij de verdere detail inrichting van dit gedeelte van het dorpscentrum.

Amendement 2-richtingsverkeer DC (pdf)

Gemeentebelangen heeft in de commissievergadering het college opgeroepen om tegelijk met de aanleg van de Uithoornlijn een aantal zaken verder uit te werken:

- Een veilige voetgangersverbinding aanleggen vanaf het Kootpark naar het busstation zodat inwoners van deze wijk en scholieren van het Alkwin Kollege straks te voet van en naar de tram kunnen;
- Een veilige inrichting van het wegvak Aan de Zoom vanaf kruispunt Wederik/Zonnedauw tot aan de halte Aan de Zoom. Zoals in de plannen staat wordt Buitendijks straks ontsloten op de Faunalaan waardoor auto- en fietsverkeer uit elkaar gehaald wordt. Naar onze mening dient voorgenoemd wegvak aangepast te worden zodat ook hier fietsers op een veilige manier langs kunnen.

Wethouder Polak heef in de commissie toegezegd dat beide punten door het college zullen worden meegenomen in de verdere uitwerkingen van de plannen van de Uithoornlijn. Met deze toezegging neemt Gemeentebelangen voor nu genoegen.

De raad heeft eerder al een motie aangenomen waarbij het college verzocht werd om te onderzoeken of het mogelijk is om de inzameling van plastic afval bij hoogbouw op een andere manier te doen. Nu worden de zakken afval aan een paal gehangen wat tot verloedering van het straatbeeld leidt en tot onnodige vervuiling van de omgeving.

Wethouder Bouma presenteerde in de commissie Wonen en Werken het plan van het college om het plastic afval bij hoogbouw in ondergrondse containers in te gaan zamelen.

Gemeentebelangen is tevreden met met de oplossing die door de wethouder is aangedragen omdat deze bijdraagt aan een schonere en veiligere buurt. De kwaliteit van de openbare ruimte is van belang voor een prettige leefomgeving en wordt op deze manier verbeterd!

Donderdag 6 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces. Er is lang gepraat over een tweetal moties, hieronder vindt u de redenen waarom de fractie van Gemeentebelangen niet met deze moties heeft ingestemd.

Motie speelveld Groen-Rode Scheg

Door oppositiepartijen werd een motie ingediend met het verzoek om een nieuw participatieproces aan te gaan met omwonenden rondom het aan te leggen multifunctionele sportveld in de Groen-Rode Scheg.

Gemeentebelangen staat achter het besluit van het college van B&W als het gaat om het verbeteren van buiten speelplekken. Wij zijn van mening dat de jeugd voldoende ruimte moet krijgen om buiten te kunnen spelen, ook als het even wat slechter weer is. Het initiatief van jongerenwerk organisatie Videt, die zelf zorgt voor de financiële bijdrage voor de aanleg, zorgt ervoor dat kinderen straks op deze locatie ook uit de voeten kunnen.

Door omwonenden zijn vragen gesteld over de aanleg van dit speelveld en tevens zorgen geuit over toename van geluidsoverlast en mogelijke overlast van hangjongeren. Gemeentebelangen is van mening dat de toename van geluidsoverlast gereduceerd kan worden door de juiste materialen te gebruiken bij de aanleg van dit speelveld en vertrouwt erop dat de wethouder hiervoor met de juiste oplossing komt.

De mogelijke overlast van hangjongeren is op voorhand lastig in te schatten. Gemeentebelangen vindt de toezegging van de burgemeester dat na de aanleg deze locatie nauwlettend gevolgd zal worden toereikend. Op dit moment wordt jeugdoverlast binnen de gemeente al succesvol aangepakt door de inzet van specialistisch jongerenwerk.

De motie is verworpen met 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen.


Motie participatie Buitendijks

Door oppositiepartijen werd een motie ingediend om een nieuw participatietraject op te starten voor bewoners van de wijk Buitendijks.

Aanleiding hiervoor was de informatie bijeenkomst eind mei. Op deze bijeenkomst presenteerde de gemeente Uithoorn samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) het plan voor de nieuwe ontsluiting van de wijk Buitendijks. Eerder is er een toezegging geweest dat bewoners hierover zouden mee kunnen praten, maar op deze avond bleek dat het college van B&W hier reeds een besluit in had genomen.

In de commissie vergadering van jl. 14 juni is over dit onderwerp gesproken. De fractie van Gemeentebelangen heeft daarin gevraagd waarom het college ervoor heeft gekozen terug te komen op de eerder gedane toezegging en waarom er voor deze variant is gekozen.

Het antwoord hierop was, dat zowel door omwonenden als door de gemeenteraad in een eerder stadium is aangegeven, dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft bij de oversteek van de trambaan ter hoogte van de toekomstige halte Aan de Zoom. Om die reden zijn er externe bureaus op het gebied van veiligheid ingeschakeld om advies te geven en is er gekozen door het college voor deze oplossing.

Gemeentebelangen begrijpt de afweging die het college vanuit veiligheidsoogpunt heeft gemaakt, maar is wel van mening dat de bewoners meer ruimte hadden moeten krijgen om hierover mee te denken. Hierover heeft onze fractie dan ook gevraagd welke mogelijkheden er voor bewoners nog zijn om mee te denken vóórdat de bestemmingsplan fase van start gaat.

De wethouder gaf hierop aan dat er al een werkgroep van bewoners is samengesteld. Inmiddels is deze werkgroep een aantal malen bij elkaar geweest en hebben zij mee kunnen denken over alternatieven.

Gemeentebelangen is verheugd om te horen dat bewoners nu alsnog hiervoor de ruimte krijgen, waardoor de eerder ingezette lijn van participatie van omwonenden een vervolg krijgt.

De motie was wat Gemeentebelangen betreft overbodig geworden, aangezien deze oproept tot iets wat al in uitvoering is..
Een meerderheid van de raad dacht hier hetzelfde over en verwierp de motie met 6 stemmen voor en 14 stemmen tegen.

Op 15 mei jl. heeft Connexxion de nieuwe plannen voor de busconcessie Amstelland en Meerlanden
voor de periode 2018-2017 gepresenteerd.

Wat betekenen deze plannen voor Uithoorn en De Kwakel?

Uit deze plannen kan het volgende opgemaakt worden:

 • Huidige lijn 146 (Uithoorn – Amsterdam station Bijlmer/Arena) komt te vervallen;
 • Huidige lijn 149 (Uithoorn busstation – Amstelveen busstation, via Nes a/d Amstel) komt te    vervallen, hiervoor komt een Flex bus in de plaats;
 • Huidige lijn 170 (Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS) wordt R-Net lijn 347 met een 24/7      verbinding. Deze lijn behoudt de huidige route maar rijdt niet meer door naar     Meerwijk/Amstelplein;
 • Huidige lijn 174 (Uithoorn – Amsterdam CS) gaat rijden vanaf Meerwijk/Amstelplein, viabusstation Uithoorn en dan via Amstelveen oost en Amstelveen Ziekenhuis naar busstation    Amstelveen;
 • Huidige lijn 242 (Wilnis – Amsterdam station Zuid) gaat rijden vanaf Mijdrecht, via Uithoorn       Zijdelwaard/Europarei, naar Amsterdam station Zuid;
 • Huidige lijn 340 (Haarlem – Uithoorn) gaat doorrijden tot Mijdrecht;
 • Nieuwe lijn 342 gaat rijden tussen Uithoorn – Schiphol met een 24/7 verbinding

Doordat lijn 170 zal worden omgezet in R-Net lijn 347, bestaat de kans dat er haltes in Uithoorn en
langs de Zijdelweg tussen Uithoorn en Amstelveen niet meer worden aangedaan door deze lijn. Voor
R-Net lijnen hanteert de Vervoerregio Amsterdam (VRA) namelijk een bedieningsgebied van 800
meter omtrek t.o.v. 400 meter omtrek voor niet R-Net lijnen.

Daarnaast is de frequentie waarmee lijn 174 door Meerwijk zal gaan rijden lager dan de huidige
frequentie waarmee lijn 170 rijdt:

nu: 3 x per uur doordeweeks overdag, dit wordt 2 x per uur;
nu: 2 x per uur doordeweeks in de avond, dit wordt 1 x per uur;
nu: zaterdag 3 x per uur overdag, 2 x uur in de avond, dit wordt 1 x per uur;
nu: zondag 2 x per uur overdag en in de avond, dit wordt 1 x per uur.

Ook zal lijn 174 niet meer doorrijden naar Wilnis en Amsterdam Centraal. De route van lijn 174 wordt
globaal:
Meerwijk/Amstelplein – Busstation Uithoorn – Amstelveen Waardhuizen – Amstelveen
Ziekenhuis – Busstation Amstelveen.

Lijn 146 en lijn 149 zullen verdwijnen; voor lijn 146 komt geen alternatief, het is de bedoeling dat
reizigers overstappen op lijn 300 op Amstelveen busstation om naar Amsterdam Zuidoost/Bijlmer te
reizen. Voor lijn 149 komt een Flex bus in de plaats, zie hiervoor de toelichting op de website van
Connexxion.

Lijn 342 is een ”nieuwe lijn” die een directe verbinding tussen Uithoorn en Schiphol Plaza gaat
verzorgen. Deze lijn zal, net als lijn 347, een 24/7 verbinding gaan krijgen.

In deze Vervoerplannen is geen rekening gehouden met de komst van de Uithoornlijn. Pas wanneer
er een definitieve opleverdatum van de tram bekend is zal Connexxion het onderliggende
vervoersnetwerk hierop gaan aanpassen.

Het openbaar vervoer voor de gemeente Uithoorn wordt geregeld door de Vervoerregio Amsterdam. Indien u uw mening over de nieuwe vervoerplannen kenbaar wilt maken door hoort onze fractie dit graag!

Fractieleden van Gemeentebelangen Herman Bezuijen en Sjaak Verhaar brachten een werkbezoek aan Videt. Als locatie werd de Europarei gekozen omdat beide fractieleden naast de werkzaamheden van Videt geïnteresseerd waren in de voortgang van de bouw aan de Europarei. Na een korte introductie werd de jongerenproblematiek in de buurt besproken. De overlast is inderdaad afgenomen, maar vraagt nog wel de nodige aandacht. Videt (latijn voor “zien”) probeert oog te hebben voor de jongeren en hier juist aandacht aan te schenken waardoor en minder behoefte is aan correctie. De samenwerking met gemeente op dit gebied werkt prima.

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door hier te klikken.

Voor wat betreft de nieuwbouwwoningen aan de Europarei, nadert de eerste fase haar voltooiing. De geplande opleverdatum voor de eerste woningen is 1 september a.s. Wensverhuizers uit de Churchillflat die graag in het nieuwe gedeelte willen gaan huren hebben dit aan kunnen geven. Zij hoeven niet tussentijds te verhuizen en starten v.a. 1 september met de verhuizing. Alle huurders die naar de nieuwbouw willen verhuizen moeten wel de gehele procedure door zoals b.v. een inkomenstoets. Er zijn op dit moment nog een aantal nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar en wensverhuizers zijn op een wachtlijst geplaatst. De eerste bewoners vanuit De Gasperiflat zullen hier aanspraak op (willen) maken. Het is de derde en laatste flat die op de nominatie staat gesloopt te worden in 2018.

Indien bewoners uit de sloopflats aangegeven hebben dat ze graag in een van de gerenoveerde flats willen wonen, krijgen ze daar voorrang met behoud van hun huidige huur.

De samenwerking met Eigen Haard verloopt intensief. Men wordt geregeld uitgenodigd voor bijeenkomst om bij te praten en is er ter plaatse een soort inloop spreekuur waar men met vragen terecht kan. Een van de bewoonsters die werd bezocht uitte zich positief over Eigen Haard, maar was ook voorzichtig kritisch: “soms komt Eigen Haard haar eigen afspraken niet na”. Zij wil hoe dan ook in de wijk blijven wonen, omdat er veel activiteiten voor en door haar en haar familieleden wordt georganiseerd. Zij vindt het bovendien heel plezierig wonen.

De tijdelijke bewoning van vooral De Gasperiflat heeft al tot ongeregeldheden (o.a. met politie ingrijpen) geleid. Anti kraak huurders houden niet altijd hun woning en woonomgeving even goed bij. Dit steekt soms wel wat bij reguliere huurders die hun flat achteruit zien gaan.

De nieuwbouw zelf bevat zowel koop- als huurwoningen. De huurwoningen worden weer onderscheiden in vrije sector en sociale huurwoningen. Na de sloop van de Churchillflat zal de wijk verder ontwikkeld worden op de plaats van deze tweede flat richting Hollandse Dijk. Uiteraard aan de noordkant zullen koopwoningen verschijnen met uitzicht richting de Bovenkerkerpolder. Na de sloop van De Gasperiflat worden ook op die plaats, volgens plan, woningen gebouwd.

Beide fractieleden kijken terug op een nuttig bezoek. Zij danken de leden van Videt voor hun tijd en begeleiding.

Werkbezoek GB aan Videt (pdf)

In de raadsvergadering op 1 juni jl. heeft de raad gedebatteerd over de re-integratieverordening participatiewet Uithoorn 2017.
In deze verordening stelt het college voor om mensen met een bijstandsuitkering een vergoeding te geven voor opleidingskosten. Op deze manier wordt de kans vergroot dat men aan het werk komt.

Voor een dergelijke vergoeding zijn wettelijk normen vastgesteld. Hierbij gaat de regering uit van een startkwalificatie waaraan een voldaan moet worden om een kans te maken in aanmerking te komen voor een betaalde baan. Onder startkwalificaties wordt verstaan een afgeronde Havo, VWO of VMBO niveau 2 opleiding.

Vooral voor personen zonder deze startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Tot zover is de zaak voor ons helder en staan wij achter dit beleid.

In de nieuwe verordening is de mogelijkheid opgenomen dat bijstandsgerechtigden ook een Hoger Beroeps Onderwijs of Universitaire studie kunnen volgen ondersteund door de gemeente. Dit gaat voor ons echt een stap te ver. Deze mensen beschikken al over een startkwalificatie, omdat zij anders geen toegang zouden hebben tot een HBO of Universitaire studie en werkt daarom rechtsongelijkheid in de hand.

Voor zowel werkenden als bijstandsgerechtigden zijn zonder extra kosten de startkwalificaties bereikbaar. Wil men daarna een HBO of WO studie volgen zijn deze bereikbaar door de studie of zelf te bekostigen of de opleiding te volgen via een studiefinanciering.

Bijstandsgerechtigden met behulp van de gemeente een HBO of WO opleiding laten volgen, zonder enige vorm van tegenprestatie, vinden wij getuigen van rechtsongelijkheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bijstandsmiddelen van de gemeente ingezet moeten worden om te kunnen re-integreren in het arbeidsproces en niet om te proberen een zo hoog mogelijk inkomen te genereren.

Veel mensen doen werk onder hun opleidingsniveau en proberen vanuit die situatie zijn of haar positie te verbeteren, al dan niet in samenwerking met de werkgever. Dit laatste vinden wij geen gemeentelijk taak.

In het debat werd gesteld, dat het nauwelijks voor zal komen dat de gemeente deze mogelijkheid zal aanbieden. Dit roept bij ons twee reacties op:

1. Voor welk probleem is dit dan een oplossing?
2. Waarom bieden we hier dan wel een (principiële) oplossing aan?

Voor VVD en Gemeentebelangen was dit reden om een amendement in te dienen waarin voorgesteld wordt om deze bovenwettelijke scholingsmogelijkheid uit de verordening te halen.

Uiteindelijk staakten de stemmen aangezien één raadslid niet bij de stemming aanwezig was.

De 5 VVD leden en de 4 Gemeentebelangen leden stemden samen met 1 OU lid voor het amendement. De 2 overige OU leden stemden samen met DUS! (3), CDA (2), PvdA (2) en Groen Uithoorn (1) tegen het amendement. Hierdoor werd de uitslag 10 tegen 10 en zal het amendement op 29 juni aanstaande opnieuw in stemming gebracht worden.

De fractie van Gemeentebelangen gaat regelmatig een kijkje nemen bij lokale instellingen in Uithoorn en De Kwakel. Ditmaal was het de beurt aan fractievoorzitter Herman Bezuijen, die een bezoek bracht aan Arbeid Training Centrum (ATC) De Morgenster in Uithoorn. De naam van dit centrum is afkomstig van het gebouw waarin dit centrum is gevestigd en is gelegen aan de De Visserlaan in Uithoorn (achter de Thamerkerk).

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door hier te klikken.

Warm welkom
Bij aankomst in De Morgenster wordt Herman opgewacht door Nicole van Barneveld, medewerkster van het ATC. Enthousiast begint zij te vertellen dat ATC De Morgenster een onderdeel is van Ons Tweede Thuis (OTT), een organisatie met een groot aantal vestigingen binnen de regio Amstelland, maar ook daarbuiten. De Morgenster bevindt zich al bijna 10 jaar op de huidige locatie en richt zich op het trainen van mensen met autisme om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er ongeveer 35 cliënten tussen de 18 en 40 jaar aangesloten bij het ATC die allemaal één of meerdere dagdelen in het centrum doorbrengen. De cliënten reizen op eigen gelegenheid van en naar het ATC, waar zij door enthousiaste medewerkers begeleid worden.  

Nicole vertelt: “Door middel van training worden deze mensen begeleid om uiteindelijk in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen. Dit kunnen we op veel verschillende manieren bereiken. De meest voorkomende manier is door Jobcoaches aan te stellen die de cliënt begeleiden naar een werkgever, maar daarnaast zien we ook dat cliënten als stagiaire of vrijwilliger aan de slag gaan. Om dit te kunnen bereiken is goede samenwerking met bedrijven hard nodig. Gelukkig zijn er binnen de Uithoornse gemeenschap bedrijven die hier graag hun medewerking aan geven.”

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De zorg die in De Morgenster wordt geleverd, wordt bekostigd via de gemeentelijke bijdrage uit het WMO pakket. Met de decentralisatie van de WMO van het Rijk naar de gemeenten begin 2015, is er volgens Nicole veel creativiteit nodig: “OTT heeft als moeder organisatie vanwege de lagere budgetten de organisatie aan moeten passen, om met de beschikbare middelen toch een goede zorg te kunnen blijven leveren. De kortingen op de budgetten zijn tot nu toe gecompenseerd door inventiever met de beschikbare middelen om te gaan. Nog verder korten op deze budgetten zal echter wel ten koste van de cliënten gaan.”

Herman praat met Nicole verder over de feitelijke transitie die nu plaatsvindt binnen de WMO en vraagt naar de actuele stand van zaken: “Er is geen gat gevallen voor wat betreft de zorg die wij aan onze cliënten bieden. Wel is het soms een uitdaging om de financiën af te handelen wanneer cliënten zorg in de ene gemeente ontvangen, maar woonachtig zijn in een andere. De regels die hier voor gelden zijn soms best complex.”

Na dit inleidende gesprek is het tijd voor een rondleiding door de diverse vertrekken van het centrum.

Activiteiten
Autisme is een stoornis waarbij mensen snel uit hun doen raken door prikkels van buitenaf en staat volledig los van hun intelligentieniveau. De meesten zijn gebaat bij duidelijk structuren in hun leven en worden niet graag verrast door onverwachte zaken als ze hier vooraf geen weet van hebben of niet in begeleid zijn. Binnen het ATC staat de persoonlijke begeleiding centraal en is alles er op gericht om de cliënten middels maatwerk te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt.

Om dit te kunnen bereiken is alles binnen het centrum gebaseerd op structuur. Dit blijkt uit de rondleiding die Herman krijgt en de uitleg die Nicole geeft over de verschillende werkzaamheden die de cliënten uitvoeren: “De cliënten krijgen van verschillende kanten opdrachten die zij vervolgens met begeleiding gaan uitvoeren. Zo is er een afdeling waar op bestelling quiche en taarten in diverse uitvoeringen en afmetingen worden gebakken. Daarnaast hebben we een IT-afdeling die websites kunnen maken, maar ook oude video’s- en foto’s kunnen digitaliseren. Voor lokale ondernemers wordt er ook nog veel in- en ompak werk verricht. Dit vraagt de nodige flexibiliteit, maar iedereen uiterst tevreden over het resultaat.” 

Morgenstore
In deze winkel in het pand worden zelfgemaakte cadeau artikelen aangeboden. In samenwerking met een naburig aannemingsbedrijf is hout ingezameld en daar worden kleine kerstversieringen en zelfs kleine kerstbomen van gemaakt. Dit alles in voorbereiding op de kerstmarkt die in De Morgenster gaat plaatsvinden op zondag 18 december van 13.00 – 16.00 uur.

Na afloop van de rondleiding gaat Herman op de foto met Denny en Celine die graag willen tonen wat er in hun winkel allemaal te koop is.

Voor meer details wordt verwezen naar:
Website: https://www.onstweedethuis.nl/...
Facebook: ATC De Morgenster
Twitter: @atcdemorgenster

Werkbezoek GB aan Morgenster (pdf)

De gemeenteraad besluit vandaag of ingestemd wordt met de aanleg van de Uithoorlijn. Door de Stadsregio is deze voorwaarde gesteld voordat er verdergegaan wordt met dit project. Bij een “ja” kan de Stadsregio in december een vervolgbesluit nemen en bij een “nee” stopt het project per direct.

Met het voorstel dat voor ons ligt, komt er een hoogwaardige tramverbinding tussen het Oude Dorp in Uithoorn en Station Zuid in Amsterdam en blijft er een busverbinding in stand tussen Uithoorn en Amstelveen busstation. Hiermee worden belangrijke bestemmingen in Amstelveen aangedaan én komt er een HOV-verbinding die straks aansluit op de Noord-Zuid lijn in Amsterdam.

De veranderingen die de komende jaren worden doorgevoerd in het openbaar vervoer zullen niet voorbijgaan aan Uithoorn en De Kwakel. In deze veranderende OV omgeving zijn in noordelijke richting twee knooppunten voor onze gemeente van belang: Amstelveen busstation en Station Zuid in Amsterdam. Het is Gemeentebelangen er alles aan gelegen om vanuit Uithoorn en De Kwakel deze twee knooppunten goed te kunnen bereiken.

In ons voorgaande en huidige verkiezingsprogramma is opgenomen dat Gemeentebelangen een voorstander is van een HOV-verbinding over het oude spoortracé naar Amstelveen. Hierbij werd in het midden gelaten of dit een bus- of tramverbinding zou worden. Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven werd duidelijk dat een busverbinding geen haalbare kaart was wat heeft geleid tot de voorkeursvariant zoals nu voor ons ligt.

Onze fractie zal instemmen met het voorstel voor het doortrekken van de tramlijn naar Uithoorn. Wij hebben hiervoor een weloverwogen besluit genomen, hieronder een toelichting hoe wij hiertoe zijn gekomen.

Financiële overwegingen
Een belangrijke aanleiding voor de Stadsregio om met dit voorstel te komen is de bezuinigingsopgave die zij hebben liggen. Het doortrekken van de tramlijn en het laten vervallen van een aantal busverbindingen zorgt voor een verlaging van de toekomstige exploitatielasten. Daartegenover staat uiteraard een forse investering, welke wordt ingestoken vanuit de resultaten van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. Deze resultaten leiden ertoe dat de Stadsregio de investering in het doortrekken van de tramlijn een verantwoorde vindt.

De gemeente Uithoorn zal voor een deel moeten bijdragen aan de investeringskosten. Dit bedrag van 1,3 miljoen klinkt fors, maar betekent in de praktijk dat de jaarlijkse kapitaalslasten tussen de 50 en 70 duizend euro komen te liggen.  Het bedrag van 1,3 miljoen euro is, zoals bevestigd door de wethouder, een eenmalige vaste bijdrage; eventuele onder- of overschrijdingen zullen niet worden toegerekend aan de gemeente Uithoorn.

De onderhoudskosten van het toekomstige tramtracé komen, zoals ook door de wethouder aangegeven, voor rekening van de Stadsregio en vormen daarmee geen extra last voor de gemeente Uithoorn.

Het aanleggen van een toekomstbestendige tramlijn die ervoor zorgt dat inwoners van Uithoorn en De Kwakel een goede OV verbinding met Amsterdam behouden, rechtvaardigt naar onze mening deze investering.

Veiligheid bij oversteekplaatsen
Door de komst van de tramlijn zal er voor de inwoners een nieuw soort oversteek ontstaan, namelijk die met een trambaan. Zoals uit het rapport naar voren komt zullen hier de nodige maatregelen getroffen moeten worden om een veilige oversteek mogelijk te kunnen maken. 

Naar aanleiding van de vele zienswijzen, die zijn ingediend m.b.t. tot dit onderwerp, heeft de stuurgroep Uithoornlijn er voor gekozen om bovenwettelijke maatregelen uit te voeren bij de meeste overgangen. Gemeentebelangen is verheugd met deze voorgestelde extra maatregelen, maar vindt dit voor één specifieke overgang niet afdoende.

De oversteek bij Aan de Zoom wordt dagelijks gebruikt door vele schoolgaande kinderen. Daarnaast zal hier straks een halte aangelegd gaan worden, waardoor het auto- en fietsverkeer zal gaan toenemen. Wat betreft deze oversteek willen wij duidelijke bovenwettelijke maatregelen die recht doen aan een veilige oversteek. Hiertoe dienen we dan ook een motie in samen met VVD, DUS!, OU en PvdA die straks zal worden gepresenteerd.

De huidige verkeerssituatie in dit gebied laat wat ons betreft nu al te wensen over. Gelet op het aantal gebruikters steekt de inrichting schril af bij andere oversteekplaatsen binnen onze gemeenten. Gemeentebelangen ziet dan ook graag dat het gebied in de omgeving van de toekomstige halte Aan de Zoom integraal zal worden verbeterd. Hier dient onder andere in meegenomen te worden:

-          de ontsluiting van de wijk Buitendijks;
-          maatregelen die de overlast zullen reducerend voor bewoners van de Zonnedauw;
-          een correcte inpassing van de fiets- en autoparkeerplaatsen.

Het is voor onze fractie vanzelfsprekend dat de bewoners in de directe omgeving hier nauw bij betrokken zullen worden, zoals reeds toegezegd door de wethouder.

Aantal haltes en halteafstanden
Er zijn veel vragen gesteld over het aantal haltes dat overblijft na aanleg van de tramlijn. Met het behoudt van de busverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen zullen ook de meeste haltes in Uithoorn behouden blijven. Dit betekent dat ook de loopafstand naar veel haltes voor het grootste deel zal blijven zoals deze nu is. Uiteraard is het niet ondenkbaar dat er veranderingen zullen komen, echter zullen de wettelijke normen hierbij het uitgangspunt vormen.

Gemeentebelangen zal toezien op handhaving van deze wettelijke normen om een goed en bereikbaar OV te behouden voor Uithoorn en De Kwakel

Aanwonenden
Niet bij iedereen zal de komst van de tramlijn direct tot vreugde stemmen. Aanwonenden van het toekomstige tracé hebben, volkomen begrijpelijk, gewezen op mogelijke overlast in de vorm van geluid en het verloren gaan van hun uitzicht. Voor deze mensen betekent dit een vermindering van het woongenot.

Tijdens de diverse bewonersoverleggen die zijn gehouden, heeft onze fractie de bewoners deze zorgen horen uiten richting de projectgroep van de Stadsregio. Uit de voorliggende voorkeursvariant wordt voor ons duidelijk dat de projectgroep deze signalen niet alleen heeft geregistreerd, maar hier ook welwillend op heeft geacteerd, door bovenwettelijke aanpassingen te doen op het gebied van geluid- en zichthinder.

Voor Gemeentebelangen is de getoonde bereidwilligheid van de projectgroep om aanpassingen te doen en de toezegging van de wethouder een duidelijk signaal dat er voor de direct aanwonenden zoveel mogelijk wordt gedaan om de overlast weg te nemen.

Onze fractie vindt het wel jammer dat zo weinig mensen zich hebben aangemeld om daadwerkelijk het geluid van een nieuw type tram te gaan ervaren in een praktijk situatie. Wij hebben begrepen dat dit voor sommige aanmelders een teleurstelling was en we zouden het college dan ook willen vragen om te bekijken of deze mensen alsnog in de gelegenheid kunnen worden gesteld om dit nieuwe type tram te kunnen bezichtigen. We horen graag de mening van de wethouder hierover.

Participatietraject
Vanaf de start van het project heeft onze fractie het participatietraject van nabij gevolgd. Aanvankelijk bestond dit uit veel mondeling contact bij bewonersavonden, daarna werden in de inspraakronde veel schriftelijke bevestigingen van de eerder geuite zorgen waargenomen. De verslagen hiervan verschenen, wel na enig aandringen, op een speciale sectie van de website van de Stadsregio.

De bewonersavonden hebben o.a. geresulteerd in onderzoeken die normaal gesproken in een later stadium van een dergelijk project of in mindere mate worden gedaan.

Bovenstaande betekent overigens niet dat het gehele traject vlekkeloos is verlopen. Er zijn, daar waar nodig, correcties gemaakt en excuses aangeboden door de projectorganisatie. Van de wethouder is verder de toezegging ontvangen dat bij uitwerking van eventuele definitieve plannen de bewoners nauw betrokken zullen gaan worden. Hierbij zegde hij toe dit volgens de stap adviseren/raadplegen van de participatieladder te gaan doen.

Al met al een participatietraject dat intensief is geweest en ook voldoende in de openbaarheid is gebracht. Maar ook in het vervolgtraject wil de fractie Gemeentebelangen graag dat de raad een vinger aan de pols houdt. Zoals zo vaak zijn het de details die veel bepalen.

Vandaar dat wij samen met andere partijen het door de VVD aangekondigde amendement mede ingediend hebben.

Voor- en tegenstanders
Natuurlijk blijft de discussie over het wel of niet aanleggen van de Uithoornlijn tijdens het proces bestaan. Voor- en tegenstanders hebben elkaar niet altijd kunnen overtuigen van hun gelijk.

Door voorstanders wordt het toenemende reisgemak en de hoge frequentie van de tram als een voordeel gezien. Naarmate de bestemming verder afligt van Uithoorn wordt de reistijd, ondanks een overstap, verkort.

Tegenstanders van de tramlijn, los gezien van de aanwonenden, hekelen juist deze extra overstap die straks gemaakt moet worden indien er naar Amsterdam centrum gereisd wordt.

Naar onze mening is in dit participatieproces een ieder die dit wilde gehoord en heeft ook een ieder uitgebreid zijn of haar mening kunnen geven en hier ook een reactie op ontvangen. Een verschil van mening kan, maar dit kan nooit de reden zijn om te verklaren dat er geen sprake is geweest van een intensief participatietraject.

Zoals eerder gezegd is besturen een kwestie van belangen afwegen, waarbij wij als raad een algemeen belang van bijna 30.000 inwoners van onze gemeente moeten afwegen in het besef dat je het nu eenmaal niet iedereen naar de zin kunt maken.

Wethouder Hans Bouma van Gemeentebelangen heeft onlangs aan de raad het programma Asset Management Openbare Ruimte (AMOR) gepresenteerd. Dit programma richt zich op het slimmer beheren van de openbare ruimte binnen Uithoorn en De Kwakel door jaarlijks een meerjarenplan op te stellen voor groot onderhoud en vervanging van objecten in de openbare ruimte. Het programma heeft geen betrekking op de kwaliteit van het dagelijkse onderhoud van bijvoorbeeld openbaar groen.

Aan de hand van drie bestuurlijke doelen (kosten, maatschappelijk effect en risico’s) moet er bepaald worden hoe het gewenste maatschappelijke effect behaald wordt tegen acceptabele kosten en met acceptabele risico’s. Hierbij is het dus van belang om de juiste balans te vinden.

Voor Gemeentebelangen is een goed onderhouden openbare ruimte (zowel groen als grijs) zeer belangrijk en daarvan vinden wij dat het ook wat mag kosten. Inwoners betalen gemeentelijke belastingen en mogen wat ons betreft daar een prettige leefomgeving voor terugkrijgen. Met het aannemen van dit beheersplan wordt door de gemeente verder vooruit gekeken en kunnen eventuele risico’s en kosten eerder waargenomen worden dan tot op heden werd gedaan.


Scouting vormt een mens. Dit ondervonden twee leden van de fractie van Gemeentebelangen bij een werkbezoek aan de Scouting Admiralengroep Uithoorn. Aanleiding voor het bezoek  is de komende verhuizing naar een nieuwe locatie. In het (nog oude) clubhuis spreken fractievoorzitter Herman Bezuijen en steunfractielid Denny van der Vaart met Ferry Godschalk  en Arjen Hansen beide lid van de leiding.

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door hier te klikken.

De scouting in Uithoorn gaat terug tot 1948 waar de eerste bijeenkomsten werden georganiseerd op het voormalige AMC terrein.  Toen hier de melkfabriek werd gebouwd, verhuisde zij naar het complex in de waterzuivering aan de industrieweg. Bij de  Admiralengroep staat water centraal dus de Amstel bleef trekken en ze waren erg blij met de verhuizing naar de huidige locatie aan de van Seumerenlaan.

Nederland kent ca. 100.000 scouts waarvan er ca. 170 in onze gemeente wonen. Ruim 100 in De Kwakel (scouting St Joannesgroep) en ca. 70 bij de Admiralengroep in Uithoorn.

Binnen de Admiralengroep zijn verschillende speltakken die leeftijd gebonden zijn. De welpen van 6-9 jaar, de Waterwelpen van 10-13 jaar, de zeeverkenners van 13-16 jaar, de wilde vaart 16-18 jaar en de loodsenstam die grotendeels geheel zelfstandig draait.

Het hoofddoel van de scouting is om jongeren een  plezierige manier van spelen en leren aan te bieden. Het gaat hierbij niet om het competitiegevoel zoals bij sport, maar veel meer om het sociale gedrag waarbij initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel  de boventoon voeren. Vaak betekent dit dat jongere welpen die doorgroeien naar een oudere speltak, daarbij onder begeleiding meer en meer  leidinggevende taken op zich nemen. Ze leren daarbij veel over de natuur, het varen, zelfredzaamheid en het presteren in groepsverband waaraan elke deelnemer zich kan optrekken.

Veel activiteiten worden georganiseerd in Uithoorn, maar ook daarbuiten. Bekend is de Admiralen cup, waarbij een wedstrijd wordt gevaren zonder motor aandrijving, dus uitsluitend voortbewegen met wind- of handkracht. Ook neemt de Admiralengroep deel aan Paroba (Patrouille, Ronde en Baks) wedstrijden. Hieraan nemen een 40 tal scouting groepen uit de regio deel en dit jaar zullen deze plaatsvinden op 15, 16 en 17 april in het Amsterdamse bos.

Een belangrijke rol bij de admiralengroep speelt het schip Olympus. Deze ligt voor de wal ter hoogte van de Thamerkerk. Het wordt meegenomen op kamp en kan dan als slaapplaats dienen. Het is ooit relatief goedkoop aangeschaft en het schip is in 2012 helemaal geïnspecteerd en ontving hiervoor een certificaat dat tot 2019 geldig is. Beide bestuursleden zijn daar erg blij mee.

Erg actueel is de verhuizing naar de nieuwe locatie. In de buurt van de roei vereniging Michiel de Ruyter wordt een nieuw clubhuis gebouwd. De Olympus zal daar ook worden aangemeerd. Men kijkt daar erg naar uit en is blij met de medewerking die men krijgt van zowel de gemeente als de roeivereniging. Bouwplannen worden nu ontwikkeld en sponsoren die dit initiatief willen ondersteunen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen via het mailadres flg@caiway.nl.

werkbezoek scouting admiralengroep

Gemeentebelangen heeft ingestemd met het voorstel van het college van B&W om een uitvoeringssamenwerking te starten met de gemeente Diemen en Ouder-Amstel onder de noemer DUO+. Met oprichting van deze samenwerking is Gemeentebelangen van mening dat de bestuurlijke kwetsbaarheid, die op de loer ligt voor de gemeente Uithoorn, kan worden opgevangen.

Een belangrijke voorwaarde voor ons is het behoud van de beleidsvrijheid voor onze gemeente. Dit wil zeggen dat Uithoorn zelf haar beleid kan bepalen. Een fusie of herindeling is om deze reden dan op dit moment niet aan de orde wat ons betreft.

Met DUO+ wordt er een samenwerking op uitvoering aangegaan. Het beleid wordt door de drie deelnemende gemeenten zelf vastgesteld en de DUO+ organisatie gaat hier uitvoering aan geven. Door in de uitvoering de processen beter op elkaar aan te laten sluiten kunnen er schaalvoordelen behaald worden, wat uiteindelijk tot lagere kosten zou moeten leiden.

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij werd opgeroepen om de uitvoeringsorganisatie zo in te delen dat het mogelijk is dat andere gemeenten op een later tijdstip ook kunnen toetreden. Gemeentebelangen heeft hierbij wel de kanttekening geplaatst dat DUO+ geen eigen entiteit mag gaan worden en dat de individuele gemeenten altijd verantwoording aan hun eigen gemeenteraad moeten afleggen over de gemaakte keuzes.

Om te kunnen starten met DUO+ zullen er een aantal investeringen gedaan moeten worden op ICT-gebied. Deze investeringen hadden ook gedaan moeten worden als er geen DUO+ samenwerking opgestart zou worden en lijken dus op het eerste gezicht groot, maar zijn dit bij nader inzien niet.

Voor de ambtenaren van de drie gemeenten breekt een spannende periode aan. Één van de uitgangspunten is namelijk dat er gekeken gaat worden naar de personele bezetting binnen DUO+. Dit kan betekenen dat dubbele functies komen te vervallen en dat het nog niet zeker is of hier nieuwe functies voor terugkomen. Gemeentebelangen wil de betrokken ambtenaren via deze weg bedanken voor hun inzet zover en hoopt dat er voor een ieder snel duidelijkheid komt.

Dagelijks is op het nieuws te zien hoe honderden vluchtelingen Nederland binnenkomen. Deze stroom mensen leidt tot onrust en discussie in de samenleving waarbij helaas niet altijd de feiten gevolgd worden, maar waar emotie en angst geregeld de boventoon voert.  Hieronder kunt u de visie van onze fractie lezen met betrekking tot dit onderwerp.

Binnen de gemeente Uithoorn is er nog geen sprake van crisisopvang van vluchtelingen of opvang van asielzoekers in een asielzoekerscentrum (azc). Desalniettemin heeft de fractie van Gemeentebelangen geluiden vanuit de Uithoornse en Kwakelse samenleving te horen gekregen die ons noodzaken om duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop onze partij tegen deze ontwikkelingen aankijkt.

De fractie van Gemeentebelangen vindt dat de gemeente Uithoorn en haar inwoners bij kunnen dragen aan de opvang van mensen die om niet-economische redenen hun land hebben moeten ontvluchten. Echter vindt onze fractie wel dat er een aantal voorwaarden gesteld dienen te worden alvorens tot opvang overgegaan wordt:

 • er zal geen vrijwillige plaatsing van extra statushouders worden aangeboden;
 • bij verzoek van COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor mogelijkheid tot opzetten azc zal er alleen onderzoek worden gedaan naar kleinschalige opvang;
 • bij verzoek van COA voor mogelijkheid tot opzetten azc zullen alle daarmee samenhangende kosten inzichtelijk gemaakt worden, alsmede wie welke kosten zal betalen.

Ieder halfjaar krijgt elke gemeente vanuit het Rijk de opdracht om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek om in Nederland te mogen blijven is ingewilligd. Het te huisvesten aantal statushouders is afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Tot op heden heeft de gemeente Uithoorn steeds aan deze wettelijke taak kunnen voldoen. De verwachting is echter dat het aantal te huisvesten statushouders toe zal nemen door de komst van nieuwe vluchtelingen en overbevolking van de bestaande azc’s. Deze toename zorgt ervoor dat er extra druk komt op de reeds krappe voorraad sociale huurwoningen. Naast plaatsing van statushouders heeft de gemeente ook een herhuisvestingstaak voor onder andere de bewoners van de te slopen flats uit de Europarei.

De fractie van Gemeentebelangen is er dan ook op tegen om als gemeente vrijwillig extra statushouders op te nemen om zo de druk op de sociale huurmarkt te beperken.

Indien er vanuit het COA een verzoek komt aan de gemeente Uithoorn om te bekijken of het mogelijk is om een azc te realiseren binnen de gemeente, dan vindt de fractie van Gemeentebelangen dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden hiervoor. Onze fractie zal het college verzoeken om een heldere uiteenzetting over de mogelijkheden voor opzet van een azc op kleine schaal. Tevens dient er een heldere uitwerking te zijn van de financiële en maatschappelijke gevolgen hiervan, alvorens hier een besluit over genomen kan worden.

Binnen de gemeenteraad van Uithoorn en De Kwakel is er reeds meerdere malen gesproken over de ontwikkelingen in dit dossier.  Hierbij heeft het college van B&W niet alleen onze vragen beantwoord, maar ook laten weten dat er reeds draaiboeken klaarliggen indien er wel een aanvraag van het COA gaat komen.

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel die hun steentje willen bijdragen kunnen via de website van de gemeente Uithoorn zien op welke manier dit kan.

Indien u na het lezen van dit bericht nog vragen heeft aan onze fractie, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dit kan door direct contact op te nemen met één van onze fractieleden of door het contactformulier in te vullen op onze website.

Donderdag 25 juni jl. heeft de gemeenteraad de kadernota voor 2016 met een ruime meerderheid aangenomen. Doordat de financiële positie van de gemeente nog steeds zorgwekkend is, zijn er wederom aanvullende maatregelen nodig om tot een sluitende begroting te kunnen komen. Het voorstel vanuit het college van B&W om de OZB nog verder te laten stijgen dan is afgesproken bij de begroting van 2015, werd door de fractie van Gemeentebelangen niet geaccepteerd. Hiervoor hebben wij dan ook een amendement ingediend.

In dit amendement, samen opgesteld met VVD en DUS!, wordt een verdere stijging van de OZB geschrapt en in plaats hiervan dient er door het college meer gekeken te worden naar aanpassing van een aantal andere financiële knoppen. Onze fractie is van mening dat de lokale belastingen in balans moeten zijn met zowel de voorzieningen als de financiële doelstellingen van onze gemeente.

Het amendement is bijgevoegd als pdf document bij dit stuk.

Naar de toekomst toe gekeken zijn er op dit moment vooral veel zorgen over de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van een aantal zorgtaken door de gemeente. Onder andere bij de Jeugdzorg is tot op heden niet duidelijke welke financiële gevolgen er vastzitten aan het uitvoeren van de taken.

Positief nieuws is er te melden over het onderhoud van de openbare ruimte. Eerder dit jaar heeft wethouder Hans Bouma van Gemeentebelangen een presentatie gegeven aan de raad waarin uitgelegd werd wat het college gaat doen om de onderhoudskosten voor objecten in de openbare ruimte meer te structureren. Begin volgend jaar zal het meerjaren onderhoudsplan klaar zijn en gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Gemeentebelangen is voorstander van een verzorgde buitenruimte, maar realiseert zich ook dat dit onderhoud veel geld kost. Door slimmer om te gaan met de beschikbare middelen zijn wij van mening dat de buitenruimte ook op lange termijn goed onderhouden kan worden en wij kijken dan ook uit naar het onderhoudsplan.

Als laatste heeft onze fractie een compliment gemaakt voor de samenwerking tussen college en gemeenteraad bij de totstandkoming van deze kadernota. Waar in de voorgaande jaren het college redelijk laat was met het naar buiten brengen van dit document, is de raad nu in een vroeg stadium betrokken geweest bij het proces van totstandkoming. Gemeentebelangen is hier groot voorstander van en vindt dan ook dat deze lijn doorgetrokken moet worden in de toekomst.


Amandement OZB

Op donderdag 12 februari jl. hebben raadsleden van Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel, Sjaak Verhaar & Iris Theijssen, beide lid van de commissie Leven, een werkbezoek gebracht aan Zorgboerderij Inner Art in De Kwakel. Zorgboerderij Inner Art wordt gerund door de familie Hoogendoorn. Wij maken kennis met Rein en Gera en dochter Annemijn. 

U kunt het artikel verder lezen door hier te klikken.

tijdens een werkbezoek gingen de fractieleden Herman Bezuijen & Ferry Hoekstra van Gemeentebelangen op bezoek bij ondernemers aan de Waterlijn, een nieuw ontwikkeld project dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan Dorpscentrum.

Op 28 mei a.s. vindt de officiële opening plaats en beide fractieleden wilden van de ondernemers eens horen wat zij er van vinden. Ze gingen in gesprek met Evelien Verkerk (mede eigenaar van restaurant Sjiek aan de Amstel) en de heren Louis Drubbel en Bart Smit, beide eigenaar van botenverhuurbedrijf Aemstel Boating. 

Evelien heeft haar sporen verdiend in de horeca van Uithoorn (begonnen in restaurant Het Oude Spoorhuis) en heeft als geboren Uithoornaar haar liefde voor het dorpshart nooit onder stoelen of banken geschoven. Louis en Bart zijn elkaar min of meer toevallig tegen gekomen toen zij los van elkaar interesse toonden om het botenverhuurbedrijf over te nemen. Sinds juni  2014 runnen zij dit bedrijf met veel enthousiasme. De fractieleden werden uitgenodigd om de nieuwe Waterlijn zelf vanaf het water te aanschouwen, waarna de verhalen en ervaringen gedeeld werden. 

Aanzicht
Op de eerste vraag wat zij van de nieuwe Waterlijn vinden, zijn de reacties louter positief: Uithoorn is weer op de kaart gezet en hoe! De uitstraling en het aanzicht vanaf de Amstel is sterk verbeterd en eindelijk maakt Uithoorn gebruik van de unieke ligging aan de Amstel.

Hoewel de ondernemers de afgelopen maanden last hebben gehad van de werkzaamheden, heeft dit niet tot overlast geleid. “Op een gegeven moment was het wel heel donker buiten”, vertelt Evelien, doelend op de straatverlichting die op een bepaald ogenblik verwijderd was.

Tussen de ondernemers wordt verschillend gedacht over het te bouwen cultuurcluster Confucius. Waar de één het een aanwinst vindt voor het dorpshart, denkt een ander dat het een (te) groot gebouw voor Uithoorn gaat worden.

Zwik proof
Op het gebied van toegankelijkheid zijn er nog wel verbeterpunten. Door het hoogteverschil tussen de opgehoogde Amstelkade en de ingang van de diverse winkels en horecagelegenheden is er gebruik gemaakt van trappen over een groot deel van de lengte van de weg. Gebruikerservaring zal moeten uitwijzen of er voldoende punten zijn voor rolstoelgebruikers om de kade op en af te kunnen.

Ook de prachtige drijvende steigers zijn op dit moment lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dit zou echter relatief gemakkelijk opgelost kunnen worden volgens de ondernemers: “Gedacht kan worden aan het plaatsen van een hellingbaan op één of meerder plaatsen, of een verplaatsbare oprijplaat”, aldus Bart.

De inrichting van de waterlijn is dus nog niet helemaal “Zwik-proof” zoals dat in Uithoornse termen heet.

Bereikbaarheid
Andere punten van zorg voor de ondernemers zijn het verkeer en de parkeergelegenheid. Eerst is daar het eenrichtingsverkeer, waarvan alle ondernemers hopen dat dit niet een nog verdere beperking gaat krijgen, door in de toekomst het dorpshart autoluw of zelfs autovrij te maken.

Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de parkeergelegenheid als straks de parkeerplaatsen aan de Irenelaan verdwijnen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe straks de parkeergelegenheid er uit zal komen te zien, blijven hier vraagtekens bij staan.

Het mogelijk doortrekken van de tramlijn naar Uithoorn zal wel bijdragen in een betere bereikbaarheid vinden de ondernemers. Zij spreken dan ook een voorkeur uit voor het doortrekken naar het Oude Spoorhuis.

Promotie
Alle drie zijn van mening dat de ondernemers nu niet achterover kunnen leunen en wachten tot het dorpshart volstroomt. Dit zal niet vanzelf gaan en dus zijn daar promotionele activiteiten voor nodig. Zij zijn dan ook zeer te spreken over de Stichting Promotie Uithoorn (SPU) die Uithoorn, in het bijzonder buiten onze gemeente, op de kaart zal moeten gaan zetten.

Individueel zoeken zij echter ook aansluiting in de regio. Zo is Amstel Boating inmiddels opgenomen in het project “Visit Amsterdam, See Holland” (bekend van de slogan IAmsterdam). Louis vertelt hierover: “Uithoorn is eigenlijk in deze regio de perfecte locatie om boten te verhuren. Je ligt dicht bij de stad (ongeveer 2 uur varen), maar er is ook de mogelijkheid om richting het groene hart te varen.”

Samenwerking
Omdat promotie gezamenlijk opgepakt wordt, leidt dit ook tot nieuwe initiatieven en samenwerking. Zo hebben Amstel Boating en Sjiek aan de Amstel inmiddels de koppen bij elkaar gestoken en kan er bij het huren van een sloep catering verzorgd worden of kan er na afloop een hapje en drankje genuttigd worden op het terras.

De samenwerking tussen de verschillende ondernemers is al aanwezig en wordt ook steeds intensiever. Onder het mom van ‘samenwerking levert meer op dan elkaar de tent uit concurreren’, zijn er reeds een aantal activiteiten gepland. Zo zal er op 6 september a.s. een culinaire activiteit georganiseerd worden door verschillende restaurants en de sloepverhuur.

Kortom, er zijn nog een aantal verbeterpunten voor de toegankelijkheid, maar met goede aandacht voor promotie en goed onderhoud van de Waterlijn, gaat het echt nog wel wat worden met het dorpshart van Uithoorn! 

Artikel werkbezoek Waterlijn

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 30 april, is er door de raad opnieuw gesproken over de toewijzing van het resterende budget VSP De Kwakel. Zoals eerder door onze fractie aangegeven zijn de afspraken die in 2013 zijn gemaakt voor ons nog steeds van toepassing, echter een meerderheid van de raad kiest ervoor om deze afspraken naast zich neer te leggen.

Na een discussie, waarbij VVD en Gemeentebelangen nogmaals hebben getracht om andere partijen ervan te overtuigen om vast te houden aan eerder gemaakte afspraken met de werkgroep VSP, strandde de gezamenlijke motie van VVD en Gemeentebelangen met het kleinst mogelijke verschil: 10 voor en 11 tegen (met dank aan Groen Uithoorn die deze motie wel ondersteunde).

De motie die ingediend werd door DUS!, CDA, Ons Uithoorn en PvdA is wel aangenomen en ook met het kleinst mogelijke verschil: 11 voor en 10 tegen.

Het resterende budget van het VSP De Kwakel (ongeveer € 100.000,-) zal nu, tezamen met het budget van € 150.000,- uit de onderhoudsreserve, worden gebruikt om een erftoegangsweg op te gaan knappen. Het resterende budget zal dus niet ingezet gaan worden om andere knelpunten die benoemt zijn in het VSP De Kwakel te gaan verbeteren.

Gemeentebelangen is van mening dat met het aannemen van deze motie tekort wordt gedaan aan het participatietraject zoals gevoerd met de werkgroep VSP De Kwakel. De werkgroep heeft aangegeven dat, na de toezegging van wethouder Bouma om € 150.000,- uit de onderhoudsreserve beschikbaar te stellen, er voor hun geen reden meer is om het resterende budget ook beschikbaar te stellen aan het opknappen van de Vuurlijn. Zij zien dit graag besteed worden aan de volgende knelpunten die op hun wensenlijst staan.

Daarnaast is Gemeentebelangen van mening dat het een verkeerd signaal is van de raad om terug te komen op een eerder genomen besluit waardoor aan een uitvoerig participatietraject afbreuk gedaan wordt. Het betreft hier de motie die aangenomen is door de raad op 31 januari 2013, waarin het college werd verzocht om eventueel resterend budget vanuit het VSP De Kwakel in te zetten voor volgende projecten die op de wensenlijst van de werkgroep VSP De Kwakel staan.

De fractie van Gemeentebelangen zal de daadwerkelijke besteding van de het VSP budget aan de Vuurlijn kritisch volgen, doch objectief en niet tornen aan de democratische legitimiteit van dit genomen besluit.


Op donderdag 2 april jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de besteding van het budget dat overblijft na het voordeliger uitvallen van de aanbesteding voor het Verkeer Structuur Plan (VSP) De Kwakel.
Gemeentebelangen is van mening dat deze discussie niet opnieuw gevoerd hoefde te worden, omdat hierover reeds een besluit was genomen in 2013 na goed overleg met de werkgroep VSP De Kwakel.

Met deze werkgroep heeft de gemeente in een eerder stadium onderzocht waar in De Kwakel aanpassingen noodzakelijk waren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit heeft geleid tot een groslijst waaruit een prioriteitenlijst is opgemaakt met punten die aangepakt zouden worden.

Omdat niet voor alle genoemde punten van de groslijst budget beschikbaar was, heeft de gemeenteraad op 31 januari 2013 een door VVD en Gemeentebelangen ingediende motie aangenomen. In deze motie werd het college verzocht om eventuele overblijvende budgetten van het VSP in te zetten om de kruising Ringdijk/Anjerlaan te verbeteren en om een onderzoek te starten naar een tweede ontsluitingsweg voor De Kuil.

Reden dat er nu opnieuw gesproken is over de besteding van het overblijvende budget is de inmenging van de groep Vuurlijn Veilig. Deze groep heeft in september vorig jaar een petitie overhandigd aan de burgemeester waarin opgeroepen werd om de Vuurlijn-Oost af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

In de aanloop naar de commissievergadering Wonen en Werken van 19 maart jl., hebben de verschillende partijen hun visie duidelijk op papier gezet. Daarnaast werd er tijdens de commissievergadering ingesproken, waardoor er een duidelijk beeld is ontstaan van de verschillende wensen.

Gemeentebelangen concludeert hieruit dat het afsluiten van de Vuurlijn-Oost voor de aangrenzende bedrijven niet wenselijk is en dat de staat van het wegdek verbeterd moet worden om onveilige situaties te voorkomen. Om deze redenen heeft Gemeentebelangen tijdens de raadsvergadering van 2 april jl. samen met de VVD een motie ingediend waarbij er gekozen wordt voor het volgende:

 • Inzetten van het overblijvende budget vanuit VSP De Kwakel voor het uitvoeren van de motie zoals aangenomen op 31 januari 2013;
 • Inzetten van een budget van € 150.000,- vanuit de onderhoudsreserve om het wegdek op de Vuurlijn-Oost op te knappen.

Het vasthouden aan het uitvoeren van de motie is een principieel besluit. Gemeentebelangen is van mening dat wanneer er een uitvoerig participatietraject is afgerond en wanneer er door de gemeenteraad een motie met een ruime meerderheid wordt aangenomen, er gehoor gegeven dient te worden aan de uitkomsten hiervan.

Naast de ingediende motie door VVD en Gemeentebelangen, werd er een motie ingediend door DUS!, CDA, Ons Uithoorn en PvdA. Deze motie verzocht het college om het resterend budget te besteden aan maatregelen voor het veiliger maken van de Vuurlijn-Oost en de aangenomen motie van 31 januari 2013 niet uit te voeren.

De stemming over beide moties resulteerde in een gelijke stand, omdat Groen Uithoorn zich schaarde achter de door VVD en Gemeentebelangen ingediende motie. Dit betekend dat er opnieuw gestemd zal worden over beide moties in de eerstvolgende raadsvergadering op 30 april 2015.

Gemeentebelangen vindt het jammer dat, behoudens de VVD en Groen Uithoorn, de andere partijen zich niet kunnen vinden in de oplossing die onze motie voorlegt. Het aanwenden van de onderhoudsreserve (die hiervoor bedoelt is) om de Vuurlijn-Oost op te knappen én het uitvoeren van de motie van 31 januari zouden een juiste uitkomst van dit onderwerp zijn.

Motie GB VVD besteding restant budget VSP De Kwakel (pdf)

Afgelopen donderdag 28 juni is, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, de Jaarrekening van 2017 behandeld. 

Het resultaat van de Jaarrekening 2017 is 1,2mln euro negatief en valt daarmee lager uit dan de 1,6mln euro negatief die oorspronkelijk was begroot. Hoewel Gemeentebelangen niet tevreden is met een negatief resultaat, is er wel waardering voor het college dat het is gelukt om het resultaat te verbeteren ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Waakzaamheid blijft geboden; de financiële positie van onze gemeente is de laatste jaren weliswaar verbeterd, maar nog niet voldoende goed. 

Onze inbreng tijdens de vergadering is te lezen door het pdf document te downloaden en te openen. 

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp of over andere onderwerpen, neemt u dan contact op met onze fractie via info@gemeentebelangen.nl of door het contactformulier op deze website in te vullen. 


Afgelopen 6 november is de begroting voor 2015 aangeboden aan de gemeenteraad en door een ruime meerderheid van deze raad aangenomen. Gemeentebelangen erkent dat de aanloop naar het opstellen van deze begroting niet makkelijk is geweest door de vele onzekerheden die er nog steeds zijn. Desondanks is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren. Hieronder op hoofdpunten de inbrengen van onze fractie tijdens de vergadering. 

Samenwerking is noodzakelijk om de kosten en kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen aan onze inwoners beheersbaar te houden. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat onze gemeente op bestuurlijk niveau sterker staat en dus minder kwetsbaar is. Gemeentebelangen kan zich daarom vinden in de ingeslagen weg van het op te zetten samenwerkingsverband met Diemen, Ouder Amstel en De Ronde Venen. 

De decentralisaties in het sociaal domein komen eraan. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, is het voor ons wel duidelijk dat de gemeente Uithoorn voldoende capaciteit en kennis in huis heeft om straks op elke zorgvraag een antwoord te kunnen geven. Het uitgangspunt hierbij is wat ons betreft nog steeds 1 voordeur, 1 coach, 1 plan om zo maatwerk te leven aan die inwoners die ondersteuning nodig hebben.  Onze fractie heeft tijdens de vergadering twee moties (mede) ingediend die zijn aangenomen. De eerste motie roept het college op om op voortvarende wijze met het bestuur van het Dorpshuis De Quakel in overleg te gaan om ervoor te zorgen dat het voortbestaan niet in gevaar komt, ook als straks de geplande bezuiniging op de subsidie wordt doorgevoerd.  

De tweede motie heeft betrekking op de gymnastiek accommodatie voor de wijk Thamerdal en Zijdelwaard/Europarei. Voor beide wijken geldt dat de bestaande voorzieningen aan vervanging toe zijn. Gemeentebelangen is hier voorstander van en met deze motie is het college opgeroepen om eerst met betrokken partijen te overleggen en een aantal opties uit te werken voordat er een definitief voorstel aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  Beide moties zijn bijgevoegd onder dit bericht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze fractie.

Donderdag 26 juni jl. heeft de raad de Kadernota voor 2015 aangenomen. Na een uitvoerige behandeling in de raadsvergadering en het indienen van 11 amendementen en één motie, is het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen. Gemeentebelangen heeft door het mede indienen van een aantal amendementen er voor gezorgd dat er geen bezuiniging op de uitvoering van het VSP De Kwakel komt. 

Daarnaast hebben wij middels amendementen er voor gezorgd dat er geen bezuiniging op preventief jeugdbeleid en armoedebeleid komt en dat er geen plannen worden gemaakt voor eventuele bebouwing van de Maximalaan. Dit laatste kan wat ons betreft pas wanneer er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van het dorpscentrum.  

OZB verhoging is vooralsnog niet aan de orde als het aan Gemeentebelangen ligt. Zoals in het onlangs opgestelde coalitieakkoord is te lezen vinden wij dat verhoging van de OZB met meer dan de maximale inflatie alleen kan als de primaire voorzieningen van de gemeente in gevaar gaan komen. Op dit moment is hier nog geen sprake van en heeft het college wat ons betreft nog voldoende tijd om met alternatieve invullingen te komen om de begroting sluitend te krijgen. Om deze reden hebben wij hiervoor samen met VVD en CDA een amendement ingediend.  

Gemeentebelangen erkent dat het opstellen van een sluitende begroting voor 2015 een flinke klus zal worden. Onzekerheden met betrekking tot de decentralisaties in het sociaal domein en het verlagen van de Rijksbijdrage zorgen voor behoorlijke gaten in een begroting die door beleid van voorgaande jaren veel risico’s en schulden kent. Ondanks voorgenoemde zaken heeft onze fractie het volste vertrouwen in de wethouder dat hij in november met een sluitende begroting naar de raad komt!  De door ons ingediende amendementen zijn bijgevoegd onder dit bericht. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze fractie.

De coalitieonderhandelingen zijn afgerond en het coalitieakkoord is getekend. Gemeentebelangen vormt samen met VVD en DUS! de komende periode de coalitie in de gemeenteraad van Uithoorn. Iedere partij zal één wethouder afvaardigen die samen met de burgemeester het college van B&W zullen gaan vormen.

Voor Gemeentebelangen is Hans Bouma de wethouder. Op zijn persoonlijke pagina op deze website kunt u zien met welke portefeuilles hij zich bezig houdt.

In de fractie hebben de volgende personen zitting:

- Herman Bezuijen

- Sjaak Verhaar

- Iris Theijssen

- Ferry Hoekstra

b60964_img1f.jpg

Nadat alle stemmen zijn geteld is er geen twijfel mogelijk: Gemeentebelangen heeft 4 zetels behaald bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen onze kiezers hartelijk bedanken voor hun stem en gaan er voor inzetten dat de punten uit ons programma zoveel mogelijk gehaald gaan worden!