November - Programmabegroting 2019

Op 8 november jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de Programmabegroting voor 2019. In de Programmabegroting staat beschreven hoe het college van Burgemeester en Wethouders de gestelde doelen op sociaal, maatschappelijk en organisatorisch gebied wil bereiken. Uitgangspunten hiervoor zijn de Strategische Visie, het coalitieakkoord 2018-2022 aangevuld met actuele ontwikkelingen. 

De fractie van Gemeentebelangen heeft, gelet op de recente vaststelling van het coalitieakkoord en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma, geen grote wijzigingen voorgesteld bij deze begroting. Wel heeft onze fractie grote zorgen geuit over het oplopende tekort binnen het programma Samenleving en het college daarom ook verzocht om op korte termijn de raad meer informatie en keuzemogelijkheden voor te leggen.

Onze fractie blijft daarnaast aandacht houden voor communicatie en participatie. Vorig jaar heeft onze fractie een voorstel ingediend om de begroting en jaarrekening op eenvoudige wijze in de lokale en sociale media weer te geven zodat dit voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel eenvoudig en inzichtelijk is. Dit jaar heeft onze fractie voorgesteld om commissievergaderingen op locatie te houden indien er een onderwerp is dat hiervoor in aanmerking komt en hebben wij voorgeseld om inwoners, die komen inspreken bij een commissie- of raadsvergadering, te begeleiden indien zij dit wensen.

Als laatste heeft onze fractie verzocht om bij realisatie van woningen niet te kijken naar het bouwen van eensgeinswoningen, maar ook naar het bouwen van woningen voor jongeren en ouderen. Deze twee doelgroepen hebben naar de mening van onze fractie onvoldoende mogelijkheden om te kunnen blijven wonen binnen onze gemeente.

Ook ziet onze fractie dat in toenemende mate wordt gekeken naar de mogelijkheid om open locaties in de gemeente vol te bouwen met woningen. Deze verdichting gaat ten koste van de (groene) leefomgeving die kenmerkend is voor onze gemeente en wij zien dan ook graag dat hier rekening mee gehouden wordt bij toekomstige projecten.

Onze volledige inbreng bij de begrotingsvergadering is bijgevoegd in dit bericht en te downloaden als pdf-bestand.

Indien u alle vergaderstukken wenst te bekijken kunt u op onderstaande link klikken voor de agendastukken:
https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/551664/Gemeenteraad%2008-11-2018