Oktober - Schiphol dossier: wat doet de gemeente Uithoorn?

Regelmatig stellen inwoners ons de vraag wat de gemeente Uithoorn doet aan de overlast die inwoners ervaren van Schiphol en waarom hier weinig over gecommuniceerd wordt. Om hier een antwoord op te kunnen geven is het goed om toe te lichten dat alle partijen uit de gemeenteraad en het college van B&W samenwerken in de werkgroep Schiphol. Namens Gemeentebelangen heeft Herman Bezuijen hierin zitting en is ook wethouder Hans Bouma, als portefeuillehouder namens het college van B&W, vertegenwoordigt in de werkgroep.

Klik hieronder op lees meer om de rest van dit artikel te lezen.

De werkgroep bestaat nu zo’n twee jaar en heeft achter de schermen hard gewerkt aan een aantal zaken, waar helaas niet altijd direct over gecommuniceerd kan worden. Daarnaast heeft de werkgroep contacten met de luchtvaartsector (Schiphol), contacten met landelijke politici (direct en/of via lobbyisten), contacten met het verantwoordelijk ministerie en, niet in de laatste plaats, contacten met bewoners(vertegenwoordiging).

In een zogenaamd “position paper” heeft de werkgroep de problemen, die Uithoorn heeft met Schiphol, verwoord. Hieronder kunt u de hoofdpunten hieruit lezen, indien u de volledige versie wenst, kunt u mailen naar de fractie: fractie.secretariaat@gemeentebelangen.nl.  

In 2008 is het Alders-akkoord gesloten, waar ook Uithoorn mee akkoord gegaan is. Hierin staan onder meer afspraken over de groei van Schiphol en de hinderbeperking zoals door de sector is beloofd. Met name aan dit laatste gedeelte is tot op heden niets gebeurd.

  • Uithoorn stelt zich op het standpunt dat er niet valt te praten over de situatie na 2020 als niet eerst de beloften uit het Alders-akkoord zijn nagekomen. Overleg met Schiphol hierover, dat sinds vorig jaar plaatsvindt, heeft geleid tot inzicht bij de directie van Schiphol dat Uithoorn er bijzonder slecht is afgekomen. Door de werkgroep is de concrete vraag aan Schiphol gesteld of hier wat aan is te doen, waarop is toegezegd dat ment zich hierover zal buigen. Verdere gesprekken hierover zijn gaande en dit wordt dus nog vervolgd. 
  • Uithoorn is ontevreden over de wijze waarop overleg en besluitvorming plaatsvindt over de afspraken rondom Schiphol. Op bestuurlijk niveau is Uithoorn namelijk niet rechtstreeks vertegenwoordigd, maar worden wij vertegenwoordigd in overlegorganen door andere gemeentes. Dit willen wij veranderen. 
  • Daarnaast heeft Uithoorn aangekondigd eigen onderzoek te gaan doen naar eventuele omlegging van vliegroutes. Een ervaren extern bureau zal hiervoor worden ingezet. Dit bureau dient echter wel over de juiste gegevens te kunnen beschikken om deze berekeningen uit te voeren. Deze gegevens komen uit de Milieu Effect Rapportage (MER), maar helaas is deze, zoals u wellicht heeft vernomen, door onjuistheden tot tweemaal toe afgekeurd. Het rapport, dat wordt opgesteld door luchtvaartsector, wordt nu eind 2018 verwacht.
Op woensdag 17 oktober jl. heeft de werkgroep Schiphol een presentatie gegeven in de raadscommissie Wonen en Werken. Tijdens deze presentatie is meer uitleg gegeven over de samenstelling van de werkgroep en het doel en de werkwijze van deze groep. Tevens zijn er vragen beantwoord die schriftelijk waren gesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde presentatie en de bijlage ‘vragen’.

Het Schiphol-dossier is een complex dossier, niet in de laatste plaats omdat wij als gemeente geen beslissingsbevoegd orgaan zijn. Dit betekent niet dat wij op lokaal niveau niet alles proberen om de situatie voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel te verbeteren.

De acties die Uithoorn uitvoert lopen parallel met de acties van buurgemeente Aalsmeer en zijn niet wezenlijk anders (slechts in de uitvoering verschillen we van elkaar). Het is dan ook logisch om samen op te trekken in dit dossier en de werkgroep zal dan ook aandringen op intensievere samenwerking tussen de twee gemeentes in dit dossier.

In de commissievergadering is door de werkgroep toegezegd aan de commissie dat in de eerstvolgende bijeenkomst overleg gevoerd zal worden hoe de communicatie vanuit de werkgroep frequenter kan plaatsvinden, zodat inwoners meer op de hoogte blijven van wat er gebeurd.

Gemeentebelangen is in de verkiezingscampagne duidelijk geweest: Schiphol moet de gemaakte afspraken nakomen alvorens er überhaupt over verdere groei van het aantal vliegbewegingen gesproken kan worden en wij ondersteunen het onderzoek naar alternatieve vliegroutes.

Zoals hierboven toegelicht doen wij dit door deelname in de werkgroep om zo de krachten te bundelen. Door daarnaast ook samen met buurgemeenten op te trekken, proberen we een grotere vuist te maken tegen de overlast die wij dagelijks hebben van Schiphol. Uitgangspunt hierbij is dat wij als partij niet tegen Schiphol zijn, maar wel verwachten dat Schiphol zich als een verantwoordelijke buurman gedraagt!

Als u verder nog vragen heeft, willen wij die graag verder beantwoorden. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier via de website, of door één van de fractieleden direct een mail te sturen.