Maart 2018 - Eerste persbericht coalitie onderhandelingen

Na het bekend worden van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn de lijsttrekkers van de deelnemende partijen overeengekomen de heer Ruurd van der Weg te verzoeken met alle partijen oriënterende gesprekken te voeren over de vorming van een coalitie. Deze coalitie moet de basis vormen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders.

De heer Van der Weg heeft ingestemd met het verzoek van de lijsttrekkers. De gesprekken hebben plaatsgevonden op maandag 26 en dinsdag 27 maart 2018. De heer Van der Weg heeft over de uitkomsten van de gesprekken een formatie-advies gegeven aan de lijsttrekkers.

De heer Van der Weg adviseert de lijsttrekkers een formatieproces te starten waarin het voortouw wordt gelegd bij Gemeentebelangen en DUS! Deze partijen hebben immers zowel in zetels als in absoluut aantal stemmen, een duidelijke winst behaald. Hiermee wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag.

De nieuwe coalitie dient te bestaan uit (minimaal) drie partijen. Gemeentebelangen en DUS! zouden eerst besprekingen moeten voeren met de VVD (als grote fractie) en Ons Uithoorn (als één van de winnaars bij de verkiezingen). Pas als deze gesprekken niets opleveren, kunnen eventueel gesprekken met de drie andere partijen (CDA, PvdA en Groen Uithoorn) in beeld komen.

Naast het bovenstaande adviseert de heer Van der Weg te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen en het samenstellen van een college van burgemeester en wethouders met drie fulltime wethouders. Ook adviseert de heer Van der Weg de lijsttrekkers zich in het vervolg van het proces bij de gesprekken te laten bijstaan door een onafhankelijk gespreksleider.

De lijsttrekkers hebben kennis genomen van het verslag en advies van de informateur. Gebleken is dat bij de lijsttrekkers verschil van inzicht bestaat over de vraag hoe met het advies moet worden omgegaan. Om de vaart in het formatieproces te houden, is daarom afgesproken het initiatief in het vervolg van het proces in handen te geven van Gemeentebelangen als grootste partij.

Het is aan Gemeentebelangen te bepalen welke stappen in het proces worden gezet en met welke partijen gesprekken worden gevoerd. Gemeentebelangen zal daarover met regelmaat de pers, en  daarmee de burgers van Uithoorn, informeren.

De lijsttrekkers van Gemeentebelangen, VVD, DUS!, Ons Uithoorn, CDA, PvdA en Groen Uithoorn