Februari 2018 - Stelling: Uithoorn moet meer doen tegen overlast Schiphol

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Witte Weekblad aan de deelnemende partijen gevraagd om te reageren op een zestal stellingen. Hieronder vindt u de reactie van Gemeentebelangen op de stelling: Uithoorn moet meer doen om de overlast van Schiphol tegen te gaan.

Gemeentebelangen is het met deze stelling eens!

Wij erkennen het belang van Schiphol voor de lokale gelegenheid, tegelijkertijd vinden wij dat Schiphol zich als een verantwoordelijke buurman moet gaan gedragen. De afspraken die in 2008 zijn gemaakt worden slechts deels nagekomen waardoor er van vermindering van geluidshinder in onze gemeente weinig is te merken.

Niet alleen in de beleving van onze inwoners, maar ook de gemeten waarden, tonen aan dat de geluidshinder de afgelopen jaren fors is toegenomen. Overschrijdingen van de geluidswaarden op het meetpunt ten noorden van Uithoorn worden al jaren gedoogd en het is tijd dat de inspectie hier weer gaat handhaven op de gemaakte afspraken.

Een eigen onderzoek van de gemeente naar mogelijkheden tot aanpassing van de vliegroutes boven Uithoorn en De Kwakel heeft onze steun, er vanuit gaande dat veel inwoners hierdoor minder geluidshinder gaan ondervinden.

De afgelopen periode is er vanuit de raad een werkgroep opgezet die zich specifiek bezig houdt met Schiphol. Gemeentebelangen heeft hier vanaf het begin aan meegedaan en zal dit ook de komende periode blijven doen en zo te proberen om de geluidshinder terug te dringen!