November 2015 – Besluit samenwerking DUO+

Gemeentebelangen heeft ingestemd met het voorstel van het college van B&W om een uitvoeringssamenwerking te starten met de gemeente Diemen en Ouder-Amstel onder de noemer DUO+. Met oprichting van deze samenwerking is Gemeentebelangen van mening dat de bestuurlijke kwetsbaarheid, die op de loer ligt voor de gemeente Uithoorn, kan worden opgevangen.

Een belangrijke voorwaarde voor ons is het behoud van de beleidsvrijheid voor onze gemeente. Dit wil zeggen dat Uithoorn zelf haar beleid kan bepalen. Een fusie of herindeling is om deze reden dan op dit moment niet aan de orde wat ons betreft.

Met DUO+ wordt er een samenwerking op uitvoering aangegaan. Het beleid wordt door de drie deelnemende gemeenten zelf vastgesteld en de DUO+ organisatie gaat hier uitvoering aan geven. Door in de uitvoering de processen beter op elkaar aan te laten sluiten kunnen er schaalvoordelen behaald worden, wat uiteindelijk tot lagere kosten zou moeten leiden.

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij werd opgeroepen om de uitvoeringsorganisatie zo in te delen dat het mogelijk is dat andere gemeenten op een later tijdstip ook kunnen toetreden. Gemeentebelangen heeft hierbij wel de kanttekening geplaatst dat DUO+ geen eigen entiteit mag gaan worden en dat de individuele gemeenten altijd verantwoording aan hun eigen gemeenteraad moeten afleggen over de gemaakte keuzes.

Om te kunnen starten met DUO+ zullen er een aantal investeringen gedaan moeten worden op ICT-gebied. Deze investeringen hadden ook gedaan moeten worden als er geen DUO+ samenwerking opgestart zou worden en lijken dus op het eerste gezicht groot, maar zijn dit bij nader inzien niet.

Voor de ambtenaren van de drie gemeenten breekt een spannende periode aan. Één van de uitgangspunten is namelijk dat er gekeken gaat worden naar de personele bezetting binnen DUO+. Dit kan betekenen dat dubbele functies komen te vervallen en dat het nog niet zeker is of hier nieuwe functies voor terugkomen. Gemeentebelangen wil de betrokken ambtenaren via deze weg bedanken voor hun inzet zover en hoopt dat er voor een ieder snel duidelijkheid komt.