Oktober 2016 - Besluit Uithoornlijn

De gemeenteraad besluit vandaag of ingestemd wordt met de aanleg van de Uithoorlijn. Door de Stadsregio is deze voorwaarde gesteld voordat er verdergegaan wordt met dit project. Bij een “ja” kan de Stadsregio in december een vervolgbesluit nemen en bij een “nee” stopt het project per direct.

Met het voorstel dat voor ons ligt, komt er een hoogwaardige tramverbinding tussen het Oude Dorp in Uithoorn en Station Zuid in Amsterdam en blijft er een busverbinding in stand tussen Uithoorn en Amstelveen busstation. Hiermee worden belangrijke bestemmingen in Amstelveen aangedaan én komt er een HOV-verbinding die straks aansluit op de Noord-Zuid lijn in Amsterdam.

De veranderingen die de komende jaren worden doorgevoerd in het openbaar vervoer zullen niet voorbijgaan aan Uithoorn en De Kwakel. In deze veranderende OV omgeving zijn in noordelijke richting twee knooppunten voor onze gemeente van belang: Amstelveen busstation en Station Zuid in Amsterdam. Het is Gemeentebelangen er alles aan gelegen om vanuit Uithoorn en De Kwakel deze twee knooppunten goed te kunnen bereiken.

In ons voorgaande en huidige verkiezingsprogramma is opgenomen dat Gemeentebelangen een voorstander is van een HOV-verbinding over het oude spoortracé naar Amstelveen. Hierbij werd in het midden gelaten of dit een bus- of tramverbinding zou worden. Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven werd duidelijk dat een busverbinding geen haalbare kaart was wat heeft geleid tot de voorkeursvariant zoals nu voor ons ligt.

Onze fractie zal instemmen met het voorstel voor het doortrekken van de tramlijn naar Uithoorn. Wij hebben hiervoor een weloverwogen besluit genomen, hieronder een toelichting hoe wij hiertoe zijn gekomen.

Financiële overwegingen
Een belangrijke aanleiding voor de Stadsregio om met dit voorstel te komen is de bezuinigingsopgave die zij hebben liggen. Het doortrekken van de tramlijn en het laten vervallen van een aantal busverbindingen zorgt voor een verlaging van de toekomstige exploitatielasten. Daartegenover staat uiteraard een forse investering, welke wordt ingestoken vanuit de resultaten van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. Deze resultaten leiden ertoe dat de Stadsregio de investering in het doortrekken van de tramlijn een verantwoorde vindt.

De gemeente Uithoorn zal voor een deel moeten bijdragen aan de investeringskosten. Dit bedrag van 1,3 miljoen klinkt fors, maar betekent in de praktijk dat de jaarlijkse kapitaalslasten tussen de 50 en 70 duizend euro komen te liggen.  Het bedrag van 1,3 miljoen euro is, zoals bevestigd door de wethouder, een eenmalige vaste bijdrage; eventuele onder- of overschrijdingen zullen niet worden toegerekend aan de gemeente Uithoorn.

De onderhoudskosten van het toekomstige tramtracé komen, zoals ook door de wethouder aangegeven, voor rekening van de Stadsregio en vormen daarmee geen extra last voor de gemeente Uithoorn.

Het aanleggen van een toekomstbestendige tramlijn die ervoor zorgt dat inwoners van Uithoorn en De Kwakel een goede OV verbinding met Amsterdam behouden, rechtvaardigt naar onze mening deze investering.

Veiligheid bij oversteekplaatsen
Door de komst van de tramlijn zal er voor de inwoners een nieuw soort oversteek ontstaan, namelijk die met een trambaan. Zoals uit het rapport naar voren komt zullen hier de nodige maatregelen getroffen moeten worden om een veilige oversteek mogelijk te kunnen maken. 

Naar aanleiding van de vele zienswijzen, die zijn ingediend m.b.t. tot dit onderwerp, heeft de stuurgroep Uithoornlijn er voor gekozen om bovenwettelijke maatregelen uit te voeren bij de meeste overgangen. Gemeentebelangen is verheugd met deze voorgestelde extra maatregelen, maar vindt dit voor één specifieke overgang niet afdoende.

De oversteek bij Aan de Zoom wordt dagelijks gebruikt door vele schoolgaande kinderen. Daarnaast zal hier straks een halte aangelegd gaan worden, waardoor het auto- en fietsverkeer zal gaan toenemen. Wat betreft deze oversteek willen wij duidelijke bovenwettelijke maatregelen die recht doen aan een veilige oversteek. Hiertoe dienen we dan ook een motie in samen met VVD, DUS!, OU en PvdA die straks zal worden gepresenteerd.

De huidige verkeerssituatie in dit gebied laat wat ons betreft nu al te wensen over. Gelet op het aantal gebruikters steekt de inrichting schril af bij andere oversteekplaatsen binnen onze gemeenten. Gemeentebelangen ziet dan ook graag dat het gebied in de omgeving van de toekomstige halte Aan de Zoom integraal zal worden verbeterd. Hier dient onder andere in meegenomen te worden:

-          de ontsluiting van de wijk Buitendijks;
-          maatregelen die de overlast zullen reducerend voor bewoners van de Zonnedauw;
-          een correcte inpassing van de fiets- en autoparkeerplaatsen.

Het is voor onze fractie vanzelfsprekend dat de bewoners in de directe omgeving hier nauw bij betrokken zullen worden, zoals reeds toegezegd door de wethouder.

Aantal haltes en halteafstanden
Er zijn veel vragen gesteld over het aantal haltes dat overblijft na aanleg van de tramlijn. Met het behoudt van de busverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen zullen ook de meeste haltes in Uithoorn behouden blijven. Dit betekent dat ook de loopafstand naar veel haltes voor het grootste deel zal blijven zoals deze nu is. Uiteraard is het niet ondenkbaar dat er veranderingen zullen komen, echter zullen de wettelijke normen hierbij het uitgangspunt vormen.

Gemeentebelangen zal toezien op handhaving van deze wettelijke normen om een goed en bereikbaar OV te behouden voor Uithoorn en De Kwakel

Aanwonenden
Niet bij iedereen zal de komst van de tramlijn direct tot vreugde stemmen. Aanwonenden van het toekomstige tracé hebben, volkomen begrijpelijk, gewezen op mogelijke overlast in de vorm van geluid en het verloren gaan van hun uitzicht. Voor deze mensen betekent dit een vermindering van het woongenot.

Tijdens de diverse bewonersoverleggen die zijn gehouden, heeft onze fractie de bewoners deze zorgen horen uiten richting de projectgroep van de Stadsregio. Uit de voorliggende voorkeursvariant wordt voor ons duidelijk dat de projectgroep deze signalen niet alleen heeft geregistreerd, maar hier ook welwillend op heeft geacteerd, door bovenwettelijke aanpassingen te doen op het gebied van geluid- en zichthinder.

Voor Gemeentebelangen is de getoonde bereidwilligheid van de projectgroep om aanpassingen te doen en de toezegging van de wethouder een duidelijk signaal dat er voor de direct aanwonenden zoveel mogelijk wordt gedaan om de overlast weg te nemen.

Onze fractie vindt het wel jammer dat zo weinig mensen zich hebben aangemeld om daadwerkelijk het geluid van een nieuw type tram te gaan ervaren in een praktijk situatie. Wij hebben begrepen dat dit voor sommige aanmelders een teleurstelling was en we zouden het college dan ook willen vragen om te bekijken of deze mensen alsnog in de gelegenheid kunnen worden gesteld om dit nieuwe type tram te kunnen bezichtigen. We horen graag de mening van de wethouder hierover.

Participatietraject
Vanaf de start van het project heeft onze fractie het participatietraject van nabij gevolgd. Aanvankelijk bestond dit uit veel mondeling contact bij bewonersavonden, daarna werden in de inspraakronde veel schriftelijke bevestigingen van de eerder geuite zorgen waargenomen. De verslagen hiervan verschenen, wel na enig aandringen, op een speciale sectie van de website van de Stadsregio.

De bewonersavonden hebben o.a. geresulteerd in onderzoeken die normaal gesproken in een later stadium van een dergelijk project of in mindere mate worden gedaan.

Bovenstaande betekent overigens niet dat het gehele traject vlekkeloos is verlopen. Er zijn, daar waar nodig, correcties gemaakt en excuses aangeboden door de projectorganisatie. Van de wethouder is verder de toezegging ontvangen dat bij uitwerking van eventuele definitieve plannen de bewoners nauw betrokken zullen gaan worden. Hierbij zegde hij toe dit volgens de stap adviseren/raadplegen van de participatieladder te gaan doen.

Al met al een participatietraject dat intensief is geweest en ook voldoende in de openbaarheid is gebracht. Maar ook in het vervolgtraject wil de fractie Gemeentebelangen graag dat de raad een vinger aan de pols houdt. Zoals zo vaak zijn het de details die veel bepalen.

Vandaar dat wij samen met andere partijen het door de VVD aangekondigde amendement mede ingediend hebben.

Voor- en tegenstanders
Natuurlijk blijft de discussie over het wel of niet aanleggen van de Uithoornlijn tijdens het proces bestaan. Voor- en tegenstanders hebben elkaar niet altijd kunnen overtuigen van hun gelijk.

Door voorstanders wordt het toenemende reisgemak en de hoge frequentie van de tram als een voordeel gezien. Naarmate de bestemming verder afligt van Uithoorn wordt de reistijd, ondanks een overstap, verkort.

Tegenstanders van de tramlijn, los gezien van de aanwonenden, hekelen juist deze extra overstap die straks gemaakt moet worden indien er naar Amsterdam centrum gereisd wordt.

Naar onze mening is in dit participatieproces een ieder die dit wilde gehoord en heeft ook een ieder uitgebreid zijn of haar mening kunnen geven en hier ook een reactie op ontvangen. Een verschil van mening kan, maar dit kan nooit de reden zijn om te verklaren dat er geen sprake is geweest van een intensief participatietraject.

Zoals eerder gezegd is besturen een kwestie van belangen afwegen, waarbij wij als raad een algemeen belang van bijna 30.000 inwoners van onze gemeente moeten afwegen in het besef dat je het nu eenmaal niet iedereen naar de zin kunt maken.