Februari 2016 - Openbaar vervoer concessie

Donderdag 25 februari jl. heeft de gemeenteraad van Uithoorn het concept Plan van Eisen (PvE) voor de nieuwe aanbesteding openbaar vervoer voor de regio Amstelland-Meerlanden besproken. Deze concessie zal aanvangen eind 2017 en wordt vergeven voor een periode van 10 jaar.

De Stadsregio Amsterdam (SRA) is voor deze regio de concessieverlener en stelt op basis van de lijnennetvisie een PvE op waar vervoerders op kunnen inschrijven. De uiteindelijke vervoerder zal zich aan dit PvE moeten houden als de concessie eenmaal gegund is. Voordat het dagelijks bestuur van de SRA het definitieve PvE vaststelt, heeft het gemeentebestuur van Uithoorn (en ook van de anderen betrokken gemeenten) de mogelijkheid om haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Moties
In 2014 is er door de raad een aantal moties aangenomen toen duidelijk werd dat het aanbod van openbaar vervoer (OV) mogelijk zou verslechteren. In deze moties werd het college van B&W verzocht om ervoor te zorgen dat de o.a. een rechtstreekse verbinding met Amsterdam centrum gewaarborgd zou zijn.

De fractie van Gemeentebelangen (GB) heeft in 2014 ook opnieuw aan de wethouder gevraagd om in overleg te treden voor wat betreft de verbinding naar Utrecht. Een directe verbinding lijkt er voorlopig helaas nog niet in te zitten; voor de nieuwe vervoerder in de concessie Utrecht is het niet toegestaan door de provincie om een directe verbinding op te zetten.

Toch heeft de fractie van Gemeentebelangen afgelopen donderdag wederom de wethouder verzocht om in contact te treden met zowel de gemeente De Ronde Venen (die voorstander is van een verbinding met Utrecht) en de provincie Utrecht om te bekijken welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Verbindingen
Het college van B&W van Uithoorn heeft in haar raadsvoorstel een zevental wensen en bedenkingen voorgelegd waar uiteindelijke alle raadsfracties mee ingestemd hebben.

De belangrijkste wensen en bedenkingen zijn:

- een directe verbinding met Amsterdam centrum
- een nachtelijke verbinding vanaf Amsterdam Leidseplein naar Uithoorn
- een directe verbinding tussen Uithoorn en Amsterdam Bijlmer Station (huidige lijn 146)
- een verbinding naar het bedrijventerrein in Uithoorn (huidige lijn 149)

Gemeentebelangen vindt dat er meer belangrijke verbindingen zijn die in stand gehouden moeten worden. De al eerder genoemde verbinding naar Utrecht is hier een voorbeeld van, maar ook de ontsluiting van De Kwakel en de verbinding tussen Uithoorn en Hoofddorp (met als eindbestemming Haarlem) vinden wij belangrijk voor onze inwoners.

Op dit moment is er een buslijn vanaf Alphen aan de Rijn (lijn 147) die door De Kwakel rijdt, maar het kan zijn dat als de huidige concessie in Zuid-Holland afloopt, deze verbinding in een nieuwe concessie niet langer verplicht gesteld wordt. Gemeentebelangen heeft daarom specifiek nagevraagd of in het Plan van Eisen een verplichting is om een verbinding door De Kwakel te hebben. Dit is het geval, uiteraard zal onze fractie dit in de gaten houden in de toekomst.

Tramlijn
Wat de consequenties zijn van een eventuele aanleg van de tramlijn naar Uithoorn voor de verbindingen met Amsterdam, is op dit moment nog niet duidelijk. Voorlopig zal het OV voor Uithoorn gaan rijden volgens de verbindingen die zijn opgenomen in het PvE.

Een besluit over het wel of niet doortrekken van de tramlijn wordt komende zomer verwacht. De rapportages van de studies en bevindingen door de projectgroep van de SRA worden komend voorjaar verwacht.