Februari 2018 - Motie leesbaarheid financiën

Geregeld heeft de fractie van Gemeentebelangen gesprekken met bewoners die vragen hoe de gemeente omgaat met het belastinggeld. Het antwoord dat wij dan geven is dat men dit in de begroting of de jaarrekening kan nalezen, waarop bewoners aangeven dat deze te ingewikkeld zijn.


Hoewel de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente de afgelopen jaren al een stuk duidelijker en overzichtelijker zijn geworden, is Gemeentebelangen van mening dat hier nog wel wat aan verbeterd mag worden. Geïnspireerd door de beeldende weergaven (infographics) die andere gemeenten reeds plaatsen in lokale media en op hun website, heeft onze fractie tijdens de raadsvergadering van 1 februari jl. een motie ingedient om dit vanaf heden ook onze gemeente op deze manier te doen.

Op deze manier worden de inwoners van Uithoorn en De Kwakel beter geïnformeerd wat er met hun belastinggeld gedaan is. Door op een eenvoudige manier cijfers van inkomsten en uitgaven weer te geven worde de onderlingen samenhang duidelijker en kan er bijvoorbeeld ook getoond worden wat de uitgaven per inwoner bedragen.

De motie (zie bijlage) werd door een ruime meerderheid van de raad (alleen de fractie van Ons Uithoorn stemde zonder reden tegen) aangenomen!