Januari 2018 - Debat Sociaal Domein

Op maandag 29 januari organiseerde het Participatieplatform Sociaal Domein (PPSD) een debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De centrale vraag bij het debat was "Hoe sociaal is Uithoorn".

Voor het debat waren alle zeven politieke partijen van de Uithoorn en De Kwakel uitgenodigd om met elkaar en met diverse sociaal-maatschappelijke organisaties in discussie te gaan met als doel om via stellingen een antwoord op de centrale vraag te geven.

Tussendoor werden klein "sterblokjes" gepresenteerd waarin elke partij de standpunten, met betrekking tot het het sociale domein konden presenteren.

Voor Gemeentebelangen deed lijsttrekker Herman Bezuijen het woord. De volledige tekst van zijn inbreng is te lezen door op 'lees meer' te klikken of door de bijlage hieronder te downloaden.

Het sociaal domein is een groot begrip en daarom beperk ik mij tot een aantal concrete ideeën en voorstellen uit ons verkiezingsprogramma “De samenleving is nooit af”.

Gemeentebelangen vindt dat iedereen op een volwaardige en gelijkwaardige manier mee moet kunnen doen in de samenleving. Hierbij uitgaand van wat er kan. Dit betekent primair zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Wanneer dit niet meer mogelijk is, moet er ondersteuning geboden worden.

Toegankelijkheid zorg
De overgang van zorgtaken naar de gemeente heeft de verleende zorg dichter bij de zorgvrager gebracht. Het ingezette beleid van één voordeur, één plan, één contactpersoon werkt en zien wij graag voortgezet worden.
Mensen met een zorgvraag kunnen terecht bij het Sociaal Loket. Helaas zijn er mensen die de stap naar het sociaal loket als een te grote drempel ervaren. Daarom willen we vaker spreekuren in de wijk te organiseren en waar mogelijk, mensen die gebonden zijn aan huis, thuis bezoeken.
Iedere zorgvraag moet beantwoord kunnen worden. Ook verdere overdracht van bevoegdheden vanuit het Rijk naar gemeente kan dit mogelijk maken, zodat er sneller gehandeld kan worden in de toekomst.

Mantelzorgers
Met de decentralisatie hebben we afgesproken dat eerst een beroep zal worden gedaan op het netwerk van de zorgvrager. Hierdoor zijn mantelzorgers een erg bekend verschijnsel geworden. Echter de intensiteit van die zorg is ook toegenomen. Om te zorgen dat mantelzorgers het langer volhouden, willen we ze, in goed overleg, een tijdelijke overname van de zorg aanbieden. Deze zgn. respijtzorg zien we graag meer in het beleid opgenomen worden. 

Jongeren
Wat betreft de jongeren willen we dat deze meer betrokken worden bij het maken van beleid. Vaak komen ze pas bij de uitwerking aan bod, maar dat kan volgens ons eerder.
Op het gebied van jeugdzorg nog meer samenwerken. Gemeentebelangen wil ook meer betaalbare al dan niet tijdelijke woningen voor jongeren.

Ouderen
Ouderen in Uithoorn maken zich zorgen over het moment dat ze meer zorg nodig hebben en wellicht moeten verhuizen naar een andere woning of een zorgvoorziening. Gezien het groeiend tekort aan verzorgingsplaatsen in onze gemeente kan het zijn dat er alleen een woning buiten de gemeentegrens beschikbaar is. Dit heeft een enorme impact op het sociale leven. Als gemeente zouden we meer kunnen en moeten samenwerken met instanties die deze zorgvoorziening leveren. Samen met hen zien of uitbreiding van het aanbod de groeiende vraag in voldoende mate bijhoudt. Wij denken aan kleine zorgcomplexen in de wijken, maar ook aan andere woonvormen.

Privacy 
In het sociale domein werken veel disciplines met elkaar samen. Gelukkig maar.
Een risico hierbij is dat privacygevoelige gegevens snel in handen komen van mensen waarvoor dit niet direct noodzakelijk is. Zoals in de afgelopen 4 jaar hebben we daar regelmatig onze zorg over uitgesproken. We zullen blijven hameren op het belang van waarborging van de privacy.

Werk en inkomen
Het sociale domein bevat ook een groep mensen die geen werk hebben. Hierbij denken we speciaal aan 50+ inwoners. Veel van hen zijn of werkloos of zijn geheel onvrijwillig als ZZP-er aan de gang gegaan. In deze laatste situatie hebben zij het er niet makkelijker op gekregen.
Wij willen dat de gemeente haar netwerk gebruikt om met het lokale bedrijfsleven hier tot oplossingen te komen.

Pleegzorg
Ten slotte de pleegzorg die een hele belangrijke factor speelt in het opgroeien van kinderen uit probleemgezinnen. We zijn blij met de voorgestelde wetswijziging die de maximumleeftijd verhoogt naar 21 jaar. Nog afgezien van het vaak onverwachte tijdstip waarop deze hulp gevraagd wordt, realiseert niet iedereen zich dat dit een enorme impact heeft op het gezin waarin ze opgenomen worden. Die mensen verdienen onze steun.

Er is dus nog veel werk aan de winkel.  Gemeentebelangen wil hierin samen optrekken met inwoners van onze mooie gemeente. De samenleving is nooit af.  TEL MEE!