Juni 2015 - Kadernota 2016

Donderdag 25 juni jl. heeft de gemeenteraad de kadernota voor 2016 met een ruime meerderheid aangenomen. Doordat de financiële positie van de gemeente nog steeds zorgwekkend is, zijn er wederom aanvullende maatregelen nodig om tot een sluitende begroting te kunnen komen. Het voorstel vanuit het college van B&W om de OZB nog verder te laten stijgen dan is afgesproken bij de begroting van 2015, werd door de fractie van Gemeentebelangen niet geaccepteerd. Hiervoor hebben wij dan ook een amendement ingediend.

In dit amendement, samen opgesteld met VVD en DUS!, wordt een verdere stijging van de OZB geschrapt en in plaats hiervan dient er door het college meer gekeken te worden naar aanpassing van een aantal andere financiële knoppen. Onze fractie is van mening dat de lokale belastingen in balans moeten zijn met zowel de voorzieningen als de financiële doelstellingen van onze gemeente.

Het amendement is bijgevoegd als pdf document bij dit stuk.

Naar de toekomst toe gekeken zijn er op dit moment vooral veel zorgen over de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van een aantal zorgtaken door de gemeente. Onder andere bij de Jeugdzorg is tot op heden niet duidelijke welke financiële gevolgen er vastzitten aan het uitvoeren van de taken.

Positief nieuws is er te melden over het onderhoud van de openbare ruimte. Eerder dit jaar heeft wethouder Hans Bouma van Gemeentebelangen een presentatie gegeven aan de raad waarin uitgelegd werd wat het college gaat doen om de onderhoudskosten voor objecten in de openbare ruimte meer te structureren. Begin volgend jaar zal het meerjaren onderhoudsplan klaar zijn en gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.

Gemeentebelangen is voorstander van een verzorgde buitenruimte, maar realiseert zich ook dat dit onderhoud veel geld kost. Door slimmer om te gaan met de beschikbare middelen zijn wij van mening dat de buitenruimte ook op lange termijn goed onderhouden kan worden en wij kijken dan ook uit naar het onderhoudsplan.

Als laatste heeft onze fractie een compliment gemaakt voor de samenwerking tussen college en gemeenteraad bij de totstandkoming van deze kadernota. Waar in de voorgaande jaren het college redelijk laat was met het naar buiten brengen van dit document, is de raad nu in een vroeg stadium betrokken geweest bij het proces van totstandkoming. Gemeentebelangen is hier groot voorstander van en vindt dan ook dat deze lijn doorgetrokken moet worden in de toekomst.