September 2015 - Bezoek brandweer Uithoorn

Aan de vooravond van de “Open Dag Brandweer Uithoorn”, aanstaande zaterdag 3 oktober, brengen fractieleden Ferry Hoekstra en Herman Bezuijen een werkbezoek aan de brandweerkazerne van Uithoorn. Hier spreken zij met de heren Nico Theuns en Bartosz Blaszyk; beide zijn de twee enige beroepskrachten verbonden aan het brandweerkorps van Uithoorn en De Kwakel.

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door op de link te klikken.

Veiligheidsregio
De belangrijkste wijziging in de organisatie van het Uithoornse korps heeft plaatsgevonden op 1 januari 2008. Het korps was tot die datum eeten Uithoornse aangelegenheid waar het financiën en organisatie betrof, maar van dat moment ging het brandweerkorps deel uitmaken van de Veiligheids Regio Amsterdam Amstelland (VRA; zie ook www.amsterdam.nl/veiligheidsregio).

De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband tussen zes regiogemeenten, politie, openbaar ministerie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten op het gebied van rampenbestrijding. De samenwerking geeft de mogelijkheid om op regionaal niveau brandweerkorpsen efficiënter te organiseren en hun taken te laten uitvoeren.

Takenpakket
Bij de opzet van VRA is uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage aan de VRA in ruil waarvoor de gemeente een basispakket aan diensten krijgt aangeleverd. Een basispakket bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

– brandbestrijding
– technische hulpverlening (b.v. vastzittende lift maar ook hulp bij ongevallen)
– hulp bij waterongevallen
– beperkte bestrijding gevaarlijke stoffen

Om deze taken te kunnen uitvoeren is een tankautospuit (TAS) ingericht met alle daarvoor bestemde middelen. De inrichting gebeurd op universele wijze, zodat korpsen indien nodig elkaars wagen kunnen gebruiken. Daarnaast beschikken enkele kazernes nog over bijzonder takenpakketten met de bijbehorende speciale apparatuur en uitrusting.

De gemeente Uithoorn heeft samen met Aalsmeer een regionale functie als het gaat om bestrijding van CBRN taken (chemische, biologische, radioactieve en nucleaire) besmetting. Hiervoor is de kazerne van Uithoorn uitgerust met een decontaminatie container. Deze decontaminatie- of ontsmettingsunit wordt interregionaal ingezet en hiervan zijn er minder dan 10 van heel Nederland. Kortom het Uithoornse korps heeft een belangrijke rol op dit gebied.

Belang vrijwilligers
Het korps van Uithoorn en De Kwakel bestaat op dit moment uit twee beroepskrachten en dertig vrijwilligers. Per jaar behandelen zij ruim 300 meldingen en proberen zij de inzetbaarheid van minimaal één voertuig te waarborgen. De motivatie van de vrijwilligers wordt zeer geprezen door beide beroepskrachten: “Ondanks dat de kazerne Uithoorn te kampen heeft met onderbezetting, is het gelukt om de afgelopen vakantieperiode altijd een eerste voertuig inzetbaar te hebben. Dat is een verdienste van de vrijwillige mannen en vrouwen van het korps waar de inwoners van Uithoorn en De Kwakel zeer trots op mogen zijn”, aldus Theuns.

Op het moment van het werkbezoek stond de teller op ruim 270 ontvangen meldingen voor dit jaar. Met nog ruim drie maanden te gaan lijkt het erop dat er dit jaar wel meer meldingen ontvangen zullen gaan worden. Het aantal ontvangen meldingen is slechts één onderdeel van de criteria die gehanteerd wordt door de VRA om te bepalen hoeveel beroepskrachten op een kazerne worden ingezet.

“Gezien de grootte en het risicoprofiel van de gemeente Uithoorn zou de inzetbaarheid van twee tankautospuiten gerechtvaardigd zijn. Echter door een tekort aan vrijwilligers lukt het vaak maar om één voertuig direct te bemannen. Een ideale organisatie voor Uithoorn zou uit minimaal 42 personen bestaan. Er hebben zich recentelijk wel weer een aantal vrijwilligers aangemeld, maar deze vangen voornamelijk de het natuurlijke verloop op”, vertelt Theuns.

Aanrijtijden
Om de inzetbaarheid in de toekomst te kunnen waarborgen wordt een pilot gestart met een lagere bemensing van het eerste uitrukvoertuig. Normaal gesproken bestaat deze uit zes personen; gekeken wordt of dit ook met vier kan. De bedoeling hiervan is dat er sneller kan worden ingegrepen bij een brand, omdat er niet hoeft te worden gewacht tot alle zes brandweerlieden in de kazerne aanwezig zijn.

Op de vraag welke norm er is voor aanrijtijden binnen deze gemeente kan geen eenduidig antwoord gegeven worden: “Er is geen vaste regel voor het aantal minuten dat de brandweer er over mag doen om bij een melding ter plaatse te zijn. Dit hangt onder meer af om wat voor soort melding het gaat en welk risico er aan vastzit. Een brand in een zorgcomplex vereist bijvoorbeeld een snellere inzet dan brand in een afgelegen schuur”, aldus Theuns. Om hier meer duidelijkheid in te verschaffen is er in regionaal verband een project gestart onder de naam ‘Rembrandt’.

Er is al wel gebleken dat door de inzet van beide beroepskrachten de aanrijtijden van de kazerne Uithoorn met een aantal seconden is verbeterd. Deze seconden kunnen van levensbelang zijn en beide heren benadrukken nog maar eens dat nieuwe vrijwilligers nodig zijn om dit te kunnen waarborgen.

Preventie en inloopspreekuur
De beide medewerkers in vaste dienst hebben sinds hun aanstelling niet stil gezeten. In de tijd dat zij niet uitrukken zijn ze druk doende met organisatorische en facilitaire aspecten, maar vooral met preventie. Gebouwen worden dan geïnspecteerd op de aanwezigheid van vluchtwegen en rook- en koolmonoxidemelders. Op deze manier zijn de afgelopen twee jaar binnen de gemeente vrijwel alle scholen, kinderdagverblijven en seniorencomplexen bezocht.

Gebouwen werden geïnspecteerd aan de hand van een checklijst op b.v. verouderde gasslangen, vluchtwegen, rook- en eventueel koolmonoxide melders. Waar niet aanwezig worden rookmelders gratis ter beschikking gesteld. Het verbaast beide heren hoeveel op dit gebied te verbeteren is. Men krijgt mensen, die brand hebben gehad in hun woning, maanden later nog met de vraag of de brandweer hun opnieuw ingerichte woonkamer opnieuw wil inspecteren op brandveiligheid. Dit doen zij graag en geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Naast bedrijven en instellingen kunnen ook particulieren de brandweer benaderen voor een inspectie van hun woning. Veelal melden inwoners zich pas nadat ze geconfronteerd zijn met een brand, maar volgens Theuns is het juist de moeite waard om dit te doen als dit nog niet gebeurd is: “Vaak zijn wij verbaasd over wat we aantreffen in een woning. Verouderde of verkeerd gemonteerde gasslangen en elektriciteitsdraden zijn een potentieel gevaar, maar ook overmatig stof in een computer of televisie kan tot gevaarlijke situaties lijden. Daarnaast ontbreekt het vaak aan afspraken over wie wat doet in geval van brand en worden vluchtroutes geblokkeerd.” De ervaring van beide heren is dat de brandweer steeds laagdrempeliger toegankelijk wordt en een positief imago heeft bij de inwoners. Geen reden dus om ze te mijden!

Binnenkort begint de brandweer een inloopspreekuur op de kazerne. Iedereen die informatie of eventueel een afspraak voor controle van zijn of haar woning wil maken, is vanaf volgend jaar iedere woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur meer dan welkom aan de kazerne op de Zijdelweg 1.

Arbeidshygiëne
De laatste tijd is er veel te doen over arbeidsomstandigheden van brandweerlieden. Tijdens werkzaamheden kan de uitrusting en het materiaal bevuild raken met roetdeeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Blaszyk legt uit hoe hier mee om wordt gegaan: “Na een uitruk wordt de uitrusting in een plastic zak gedaan en direct naar de wasserij gebracht; materiaal wordt ter plekke schoongemaakt. Ieder brandweerlied heeft twee volledige sets uitrusting, zodat indien nodig gewisseld kan worden. Ook onderdelen als een nekflap en handschoenen worden direct na een uitruk vervangen. Tenslotte dient een ieder die op uitruk geweest is bij terugkomst op de kazerne te douchen.”

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer maatregelen genomen dienen te worden om de gezondheid van de brandweerlieden te kunnen waarborgen. Blaszyk licht toe: “We hebben er al over nagedacht of het mogelijk is om de decontaminatie container in te zetten bij middelgrote en grote branden om zo onze mensen de mogelijkheid te geven om ter plekke te kunnen douchen. Tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren dat de inzet van een decontaminatie container wellicht een verkeerd beeld schept bij de omwonenden en dat er wellicht onnodig paniek veroorzaakt wordt. Daarnaast is het mogelijk dat er aanpassingen aan de kazerne gemaakt gaan worden.”

Technologische ontwikkelingen
Op de vraag hoe zij de toekomst van de brandweer Uithoorn zien gaan beide heren gretig in.

Blaszyk vertelt over een aantal technologische ontwikkelingen: “Volgend jaar krijgen we een ‘Cobra-cut systeem’ op de wagen gemonteerd. Hiermee kan een lans door een willekeurige wand heen gebracht worden, waarbij de achterliggende ruimte geblust kan worden zonder dat daarvoor toegang tot deze ruimte verschaft hoeft te worden. En voor bestaande woningen is er een verhuisbare watermist unit ontwikkeld; de zogeheten Q-Fog. Deze zuil kan in elke kamer geplaatst worden en heeft dezelfde werking als een sprinkler. De Q-Fog wordt in Scandinavië al volop gebruikt in met name verzorgingshuizen.”

Theuns denkt dat er vooral op organisatorisch gebied nog het één en ander zal gaan veranderen: “Er wordt op dit moment gekeken naar een nieuwe locatie voor de kazerne in Aalsmeer en wellicht dat de bedrijfsbrandweer van de bloemenveiling op termijn verdwijnt. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat in de korpsen van beide verzorgingsgebieden gezamenlijk gaan opereren vanuit één nieuwe kazerne om zo efficiëntie en inzetbaarheid te kunnen vergroten.”

Oproep en open dag
Er is veel veranderd in brandweerland de laatste tien jaar en één ding is zeker: de komende tien jaar zal dat niet anders zijn. Echter, hoeveel technologische vooruitgang er ook geboekt zal worden; de inzet van vrijwilligers blijft voor het korps van Uithoorn en De Kwakel van levensbelang. Daarom ook namens de fractie van Gemeentebelangen de oproep aan iedereen om er eens over na te denken of werken bij de brandweer iets voor jou is!

Om te kunnen zien wat de brandweer zoal doet, organiseren zij in samenwerking met hun partners uit de Veiligheids Regio Amsterdam Amstelland op zaterdag 3 oktober a.s. de Open Dag. Hier zullen diverse demonstraties te zien zijn en is ook het nieuwe Cobra-cut systeem in actie te zien. Kom dus naar de kazerne aan de Zijdelweg 1!

Meer informatie over het brandweerkorps van Uithoorn en De Kwakel is te vinden op hun website: www.kazerneuithoorn.nl