November 2014 – Begroting 2015

Afgelopen 6 november is de begroting voor 2015 aangeboden aan de gemeenteraad en door een ruime meerderheid van deze raad aangenomen. Gemeentebelangen erkent dat de aanloop naar het opstellen van deze begroting niet makkelijk is geweest door de vele onzekerheden die er nog steeds zijn. Desondanks is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren. Hieronder op hoofdpunten de inbrengen van onze fractie tijdens de vergadering.

Samenwerking is noodzakelijk om de kosten en kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen aan onze inwoners beheersbaar te houden. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat onze gemeente op bestuurlijk niveau sterker staat en dus minder kwetsbaar is. Gemeentebelangen kan zich daarom vinden in de ingeslagen weg van het op te zetten samenwerkingsverband met Diemen, Ouder Amstel en De Ronde Venen.

De decentralisaties in het sociaal domein komen eraan. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, is het voor ons wel duidelijk dat de gemeente Uithoorn voldoende capaciteit en kennis in huis heeft om straks op elke zorgvraag een antwoord te kunnen geven. Het uitgangspunt hierbij is wat ons betreft nog steeds 1 voordeur, 1 coach, 1 plan om zo maatwerk te leven aan die inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Onze fractie heeft tijdens de vergadering twee moties (mede) ingediend die zijn aangenomen. De eerste motie roept het college op om op voortvarende wijze met het bestuur van het Dorpshuis De Quakel in overleg te gaan om ervoor te zorgen dat het voortbestaan niet in gevaar komt, ook als straks de geplande bezuiniging op de subsidie wordt doorgevoerd.

De tweede motie heeft betrekking op de gymnastiek accommodatie voor de wijk Thamerdal en Zijdelwaard/Europarei. Voor beide wijken geldt dat de bestaande voorzieningen aan vervanging toe zijn. Gemeentebelangen is hier voorstander van en met deze motie is het college opgeroepen om eerst met betrokken partijen te overleggen en een aantal opties uit te werken voordat er een definitief voorstel aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Beide moties zijn bijgevoegd onder dit bericht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze fractie.