Juni 2014 – Kadernota 2015

Donderdag 26 juni jl. heeft de raad de Kadernota voor 2015 aangenomen. Na een uitvoerige behandeling in de raadsvergadering en het indienen van 11 amendementen en één motie, is het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen. Gemeentebelangen heeft door het mede indienen van een aantal amendementen er voor gezorgd dat er geen bezuiniging op de uitvoering van het VSP De Kwakel komt.

Daarnaast hebben wij middels amendementen er voor gezorgd dat er geen bezuiniging op preventief jeugdbeleid en armoedebeleid komt en dat er geen plannen worden gemaakt voor eventuele bebouwing van de Maximalaan. Dit laatste kan wat ons betreft pas wanneer er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van het dorpscentrum.

OZB verhoging is vooralsnog niet aan de orde als het aan Gemeentebelangen ligt. Zoals in het onlangs opgestelde coalitieakkoord is te lezen vinden wij dat verhoging van de OZB met meer dan de maximale inflatie alleen kan als de primaire voorzieningen van de gemeente in gevaar gaan komen. Op dit moment is hier nog geen sprake van en heeft het college wat ons betreft nog voldoende tijd om met alternatieve invullingen te komen om de begroting sluitend te krijgen. Om deze reden hebben wij hiervoor samen met VVD en CDA een amendement ingediend.

Gemeentebelangen erkent dat het opstellen van een sluitende begroting voor 2015 een flinke klus zal worden. Onzekerheden met betrekking tot de decentralisaties in het sociaal domein en het verlagen van de Rijksbijdrage zorgen voor behoorlijke gaten in een begroting die door beleid van voorgaande jaren veel risico’s en schulden kent. Ondanks voorgenoemde zaken heeft onze fractie het volste vertrouwen in de wethouder dat hij in november met een sluitende begroting naar de raad komt!

De door ons ingediende amendementen zijn bijgevoegd onder dit bericht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze fractie.