Oktober 2015 - Visie op vluchtelingencrisis

Dagelijks is op het nieuws te zien hoe honderden vluchtelingen Nederland binnenkomen. Deze stroom mensen leidt tot onrust en discussie in de samenleving waarbij helaas niet altijd de feiten gevolgd worden, maar waar emotie en angst geregeld de boventoon voert.  Hieronder kunt u de visie van onze fractie lezen met betrekking tot dit onderwerp.

Binnen de gemeente Uithoorn is er nog geen sprake van crisisopvang van vluchtelingen of opvang van asielzoekers in een asielzoekerscentrum (azc). Desalniettemin heeft de fractie van Gemeentebelangen geluiden vanuit de Uithoornse en Kwakelse samenleving te horen gekregen die ons noodzaken om duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop onze partij tegen deze ontwikkelingen aankijkt.

De fractie van Gemeentebelangen vindt dat de gemeente Uithoorn en haar inwoners bij kunnen dragen aan de opvang van mensen die om niet-economische redenen hun land hebben moeten ontvluchten. Echter vindt onze fractie wel dat er een aantal voorwaarden gesteld dienen te worden alvorens tot opvang overgegaan wordt:

  • er zal geen vrijwillige plaatsing van extra statushouders worden aangeboden;
  • bij verzoek van COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor mogelijkheid tot opzetten azc zal er alleen onderzoek worden gedaan naar kleinschalige opvang;
  • bij verzoek van COA voor mogelijkheid tot opzetten azc zullen alle daarmee samenhangende kosten inzichtelijk gemaakt worden, alsmede wie welke kosten zal betalen.
Ieder halfjaar krijgt elke gemeente vanuit het Rijk de opdracht om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek om in Nederland te mogen blijven is ingewilligd. Het te huisvesten aantal statushouders is afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Tot op heden heeft de gemeente Uithoorn steeds aan deze wettelijke taak kunnen voldoen. De verwachting is echter dat het aantal te huisvesten statushouders toe zal nemen door de komst van nieuwe vluchtelingen en overbevolking van de bestaande azc’s. Deze toename zorgt ervoor dat er extra druk komt op de reeds krappe voorraad sociale huurwoningen. Naast plaatsing van statushouders heeft de gemeente ook een herhuisvestingstaak voor onder andere de bewoners van de te slopen flats uit de Europarei.

De fractie van Gemeentebelangen is er dan ook op tegen om als gemeente vrijwillig extra statushouders op te nemen om zo de druk op de sociale huurmarkt te beperken.

Indien er vanuit het COA een verzoek komt aan de gemeente Uithoorn om te bekijken of het mogelijk is om een azc te realiseren binnen de gemeente, dan vindt de fractie van Gemeentebelangen dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden hiervoor. Onze fractie zal het college verzoeken om een heldere uiteenzetting over de mogelijkheden voor opzet van een azc op kleine schaal. Tevens dient er een heldere uitwerking te zijn van de financiële en maatschappelijke gevolgen hiervan, alvorens hier een besluit over genomen kan worden.

Binnen de gemeenteraad van Uithoorn en De Kwakel is er reeds meerdere malen gesproken over de ontwikkelingen in dit dossier.  Hierbij heeft het college van B&W niet alleen onze vragen beantwoord, maar ook laten weten dat er reeds draaiboeken klaarliggen indien er wel een aanvraag van het COA gaat komen.

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel die hun steentje willen bijdragen kunnen via de website van de gemeente Uithoorn zien op welke manier dit kan.

Indien u na het lezen van dit bericht nog vragen heeft aan onze fractie, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dit kan door direct contact op te nemen met één van onze fractieleden of door het contactformulier in te vullen op onze website: www.gemeentebelangen.nl.