Mei 2015 - Geen budget resterende punten VSP De Kwakel

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 30 april, is er door de raad opnieuw gesproken over de toewijzing van het resterende budget VSP De Kwakel. Zoals eerder door onze fractie aangegeven zijn de afspraken die in 2013 zijn gemaakt voor ons nog steeds van toepassing, echter een meerderheid van de raad kiest ervoor om deze afspraken naast zich neer te leggen.

Na een discussie, waarbij VVD en Gemeentebelangen nogmaals hebben getracht om andere partijen ervan te overtuigen om vast te houden aan eerder gemaakte afspraken met de werkgroep VSP, strandde de gezamenlijke motie van VVD en Gemeentebelangen met het kleinst mogelijke verschil: 10 voor en 11 tegen (met dank aan Groen Uithoorn die deze motie wel ondersteunde).

De motie die ingediend werd door DUS!, CDA, Ons Uithoorn en PvdA is wel aangenomen en ook met het kleinst mogelijke verschil: 11 voor en 10 tegen.

Het resterende budget van het VSP De Kwakel (ongeveer € 100.000,-) zal nu, tezamen met het budget van € 150.000,- uit de onderhoudsreserve, worden gebruikt om een erftoegangsweg op te gaan knappen. Het resterende budget zal dus niet ingezet gaan worden om andere knelpunten die benoemt zijn in het VSP De Kwakel te gaan verbeteren.

Gemeentebelangen is van mening dat met het aannemen van deze motie tekort wordt gedaan aan het participatietraject zoals gevoerd met de werkgroep VSP De Kwakel. De werkgroep heeft aangegeven dat, na de toezegging van wethouder Bouma om € 150.000,- uit de onderhoudsreserve beschikbaar te stellen, er voor hun geen reden meer is om het resterende budget ook beschikbaar te stellen aan het opknappen van de Vuurlijn. Zij zien dit graag besteed worden aan de volgende knelpunten die op hun wensenlijst staan.

Daarnaast is Gemeentebelangen van mening dat het een verkeerd signaal is van de raad om terug te komen op een eerder genomen besluit waardoor aan een uitvoerig participatietraject afbreuk gedaan wordt. Het betreft hier de motie die aangenomen is door de raad op 31 januari 2013, waarin het college werd verzocht om eventueel resterend budget vanuit het VSP De Kwakel in te zetten voor volgende projecten die op de wensenlijst van de werkgroep VSP De Kwakel staan.

De fractie van Gemeentebelangen zal de daadwerkelijke besteding van de het VSP budget aan de Vuurlijn kritisch volgen, doch objectief en niet tornen aan de democratische legitimiteit van dit genomen besluit.