April 2015 - Besluit resterend VSP budget uitgesteld

Op donderdag 2 april jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de besteding van het budget dat overblijft na het voordeliger uitvallen van de aanbesteding voor het Verkeer Structuur Plan (VSP) De Kwakel.

Gemeentebelangen is van mening dat deze discussie niet opnieuw gevoerd hoefde te worden, omdat hierover reeds een besluit was genomen in 2013 na goed overleg met de werkgroep VSP De Kwakel.

Met deze werkgroep heeft de gemeente in een eerder stadium onderzocht waar in De Kwakel aanpassingen noodzakelijk waren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit heeft geleid tot een groslijst waaruit een prioriteitenlijst is opgemaakt met punten die aangepakt zouden worden.

Omdat niet voor alle genoemde punten van de groslijst budget beschikbaar was, heeft de gemeenteraad op 31 januari 2013 een door VVD en Gemeentebelangen ingediende motie aangenomen. In deze motie werd het college verzocht om eventuele overblijvende budgetten van het VSP in te zetten om de kruising Ringdijk/Anjerlaan te verbeteren en om een onderzoek te starten naar een tweede ontsluitingsweg voor De Kuil.

Reden dat er nu opnieuw gesproken is over de besteding van het overblijvende budget is de inmenging van de groep Vuurlijn Veilig. Deze groep heeft in september vorig jaar een petitie overhandigd aan de burgemeester waarin opgeroepen werd om de Vuurlijn-Oost af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

In de aanloop naar de commissievergadering Wonen en Werken van 19 maart jl., hebben de verschillende partijen hun visie duidelijk op papier gezet. Daarnaast werd er tijdens de commissievergadering ingesproken, waardoor er een duidelijk beeld is ontstaan van de verschillende wensen.

Gemeentebelangen concludeert hieruit dat het afsluiten van de Vuurlijn-Oost voor de aangrenzende bedrijven niet wenselijk is en dat de staat van het wegdek verbeterd moet worden om onveilige situaties te voorkomen. Om deze redenen heeft Gemeentebelangen tijdens de raadsvergadering van 2 april jl. samen met de VVD een motie ingediend waarbij er gekozen wordt voor het volgende:

  • Inzetten van het overblijvende budget vanuit VSP De Kwakel voor het uitvoeren van de motie zoals aangenomen op 31 januari 2013;
  • Inzetten van een budget van € 150.000,- vanuit de onderhoudsreserve om het wegdek op de Vuurlijn-Oost op te knappen.
Het vasthouden aan het uitvoeren van de motie is een principieel besluit. Gemeentebelangen is van mening dat wanneer er een uitvoerig participatietraject is afgerond en wanneer er door de gemeenteraad een motie met een ruime meerderheid wordt aangenomen, er gehoor gegeven dient te worden aan de uitkomsten hiervan.

Naast de ingediende motie door VVD en Gemeentebelangen, werd er een motie ingediend door DUS!, CDA, Ons Uithoorn en PvdA. Deze motie verzocht het college om het resterend budget te besteden aan maatregelen voor het veiliger maken van de Vuurlijn-Oost en de aangenomen motie van 31 januari 2013 niet uit te voeren.

De stemming over beide moties resulteerde in een gelijke stand, omdat Groen Uithoorn zich schaarde achter de door VVD en Gemeentebelangen ingediende motie. Dit betekend dat er opnieuw gestemd zal worden over beide moties in de eerstvolgende raadsvergadering op 30 april 2015.

Gemeentebelangen vindt het jammer dat, behoudens de VVD en Groen Uithoorn, de andere partijen zich niet kunnen vinden in de oplossing die onze motie voorlegt. Het aanwenden van de onderhoudsreserve (die hiervoor bedoelt is) om de Vuurlijn-Oost op te knappen én het uitvoeren van de motie van 31 januari zouden een juiste uitkomst van dit onderwerp zijn.