Nader toegelicht: de portefeuille van de gemeente

Zo aan het begin van een nieuw jaar is het een goed moment om eens terug te kijken naar de eerste 2,5 jaar die ik binnen het college van B&W van de gemeente Uithoorn heb volbracht. Sinds mijn aantreden als wethouder is de tijd voor mijn gevoel voorbij gevlogen en staan de volgende verkiezingen al bijna weer voor de deur.

Als nieuwe wethouder was ik in de eerste periode vooral bezig met kennismaken, ontdekken en zoveel mogelijk afronden van de werkzaamheden van je voorganger. Hierna ontstaat de mogelijkheid om je eigen ideeën te ontwikkelen en te bespreken met de medewerkers en hier vervolgens uitvoering aan te geven.

Tegen de tijd dat ik in deze laatste fase aankom begint de verkiezingskoorts echter al weer toe te slaan. Deze verschillende fases zorgen ervoor dat je naar mijn idee als wethouder minimaal twee termijnen nodig hebt om een aantal van de doelen die de partij in het verkiezingsprogramma heeft gesteld, te kunnen bereiken.

Voor mij als wethouder een prima gelegenheid om dus eens na te denken wat ik nog wil bereiken voordat de verkiezingen een feit zijn en met u te delen waar Gemeentebelangen als partij (fractie, wethouder en bestuur) zich na de verkiezingen mee bezig wil gaan houden.

Binnen het college heb ik, zoals u weet, de portefeuilles financiën, wonen en leefomgeving. De komende tijd wil ik u, middels een aantal stukken op onze website, informeren wat er in de afgelopen periode binnen deze portefeuilles is gebeurd en wat er nog in de planning staat. Dit doe ik steeds per portefeuille en daarbij probeer ik ook steeds wat achtergrondinformatie te geven. In dit eerste deel trap ik af met wellicht de belangrijkste portefeuille binnen de gemeente: financiën.

Portefeuille financiën
Bij de afdeling financiën zijn we hard bezig geweest om de begroting te verbeteren wat betreft de leesbaarheid. Doel is om door middel van het neerzetten van een duidelijke en leesbare begroting voor inwoners, gemeenteraad en college, de transparantie te vergroten. Daarnaast wordt er meer inzicht gegeven in de financiële gevolgen van de mogelijke keuzes die de raad heeft.

Op financieel gebied wordt de eerder ingeslagen weg van efficiënt werken binnen de gemeente verder uitgebreid en ondersteund. Omdat de gemeente Uithoorn al een aantal jaren aan de grenzen van haar financiële mogelijkheden zit, wordt het sluitend maken en gezond houden van de begroting een steeds grotere uitdaging. Doel is om een betere balans te krijgen tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Voor de komende tijd blijft de begroting mijn voornaamste bezigheid en hoop ik dat ook de inwoners van Uithoorn en De Kwakel meer interesse krijgen. Een eerste poging hiertoe is gemaakt door de begroting online in een overzichtelijk geheel beschikbaar te stellen.

De begroting is een optelsom van inkomsten en uitgaven. Zoals aangegeven zijn wij als gemeente bezig om de inkomsten steeds meer inzichtelijk te maken en de activiteiten op deze inkomsten af te stemmen. Het grootste deel van de inkomsten komen uit het Gemeentefonds van de Rijksoverheid en wordt aangevuld met de plaatselijke belastingen en heffingen.

Een aantal van deze heffingen kent een gesloten begroting; dit wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn en dat de gemeente hier geen geld aan over mag houden. Voorbeelden hiervan zijn de afval- en rioolheffing (die samen met de OZB tot de woonlasten worden gerekend). We zijn constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de kosten te verlagen die toegerekend worden aan deze heffingen.

Kosten verlagen
Op het gebied van riolering zijn we gestart met asset management: hierbij wordt de riolering continu in de gaten gehouden en aan de hand van de uitkomsten hiervan wordt bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke delen eventueel vervangen moeten worden. Hierdoor wordt efficiënter dan voorheen omgegaan met de financiële middelen.

Bij afvalinzameling wordt het gescheiden ophalen en afvoeren verder gestimuleerd. Uit het afval proberen we steeds meer grondstoffen terug te krijgen – niet alleen een manier om onze voetafdruk als samenleving kleiner te maken, maar ook financieel interessant. De kosten voor het afvoeren en verbranden van restafval worden steeds hoger, terwijl er voor het gescheiden aanbrengen van her te gebruiken afval juist geld ontvangen wordt.

Binnen de gemeente is het gescheiden ophalen van plastic, metalen en drankenkartons (PMD met de oranje deksels) reeds volop ingevoerd. Daarnaast worden papier, glas en kleding in aparte containers ingezameld en zijn er diverse inleverpunten voor lege batterijen, lege inktpatronen en kleine huishoudelijke apparaten. Als gemeente hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet om het scheidingspercentage omhoog te krijgen, waardoor dit nu boven de 50% ligt.

Omdat de overheid de komende jaren de scheidingspercentages verder wil verhogen, zullen gemeenten en haar bewoners nog meer inspanningen moeten leveren om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen. Op dit moment zijn wij druk bezig om verdere plannen te ontwikkelen om het scheidingspercentage in Uithoorn en De Kwakel verder omhoog te krijgen.

Op zoek naar inkomsten
Naast het verlagen van de uitgaven, blijft het aan de individuele gemeenten zelf om te zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe inkomsten. En voor onze gemeente met voorkeur  zonder dat een directe lastenverhoging voor de inwoners wordt gecreëerd.

Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van de vaste activa van de gemeente. De gemeente is in het bezit van een aantal gebouwen die worden ingezet voor maatschappelijke activiteiten. U kunt hierbij denken aan de Hoeksteen, sporthal De Scheg, het gemeentehuis, de gemeentewerf, buurthuis het Buurtnest, de Bovenboog, etc.

We zijn begonnen met een totale inventarisatie van dit bezit en van de gewenste maatschappelijke activiteiten en de rol van de gemeente hierin. Enerzijds om te achterhalen of de gemeente nog wel eigenaar moet zijn van al deze gebouwen en anderzijds omdat door nieuwe wetgeving de gemeente een ander huurbeleid moet gaan voeren. Uiteindelijk is een overzicht ontstaan van te behouden gebouwen, te verkopen gebouwen en nog nader uit te zoeken gebouwen. Momenteel nadert deze inventarisatie zijn einde en zal er een plan worden opgesteld voor het vervolg traject.

Daarnaast is onlangs door de raad  een geactualiseerd plan aangenomen voor de verkoop van zogenaamd snippergroen. Doel hierbij is het verkopen van stukken openbaar groen die voor inwoners interessant zijn om toe te voegen aan hun tuin en voor de gemeente geen toegevoegde waarde hebben. Er ontstaat hierdoor een win-win situatie: de bewoners kunnen hun bestaande wens invullen en de gemeente stoot stukken groen af, bespaart op onderhoud en incasseert eenmalige opbrengsten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het gemeentehuis.

Momenteel trekt de belangstelling voor huren en kopen van woningen in onze gemeente sterk aan en komen een aantal woningbouwplannen uit het verleden weer uit de kast. Dit zijn plannen die al eerder zijn opgenomen in de begroting van de gemeente maar tot op heden nog niet konden worden afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de woningen bij de Helene de Swartlaan, de Vinckenbuurt en het BMX-terrein. 

Vanuit financieel oogpunt zijn deze ontwikkelingen zeer welkom, omdat de realisatie van deze projecten ervoor zorgt dat er minder risico’s voor de gemeenten overblijven. Hierdoor hoeven er minder financiële middelen gereserveerd te worden om deze financiële risico’s af te dekken.

Volgend deel
Om een antwoord te hebben op de aantrekkende vraag naar woningen, wordt er gewerkt aan een Actieplan Wonen. Doel hiervan is om (tijdelijke) oplossingen in kaart te brengen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ik hoop u meer te kunnen vertellen over de portefeuille wonen in het algemeen en het Actieplan Wonen in het bijzonder in de het volgende deel.

Mocht u naar aanleiding van dit stuk vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u dit via de contactpagina aan de fractie van Gemeentebelangen melden. Zij zullen er voor zorgen dat u bericht bij mij terecht komt.

Groet, Hans