Oktober 2017 - Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn

Gemeentebelangen heeft in de commissievergadering het college opgeroepen om tegelijk met de aanleg van de Uithoornlijn een aantal zaken verder uit te werken:

- Een veilige voetgangersverbinding aanleggen vanaf het Kootpark naar het busstation zodat inwoners van deze wijk en scholieren van het Alkwin Kollege straks te voet van en naar de tram kunnen;
- Een veilige inrichting van het wegvak Aan de Zoom vanaf kruispunt Wederik/Zonnedauw tot aan de halte Aan de Zoom. Zoals in de plannen staat wordt Buitendijks straks ontsloten op de Faunalaan waardoor auto- en fietsverkeer uit elkaar gehaald wordt. Naar onze mening dient voorgenoemd wegvak aangepast te worden zodat ook hier fietsers op een veilige manier langs kunnen.

Wethouder Polak heef in de commissie toegezegd dat beide punten door het college zullen worden meegenomen in de verdere uitwerkingen van de plannen van de Uithoornlijn. Met deze toezegging neemt Gemeentebelangen voor nu genoegen.