• November 2017 - Aandelen Eneco

November 2017 - Aandelen Eneco

Donderdag 2 november jl. stonden er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder vindt u een korte terugblik op deze onderwerpenen de inbreng die onze fractie hierbij heeft gehad.

Aandelen Eneco
Gemeentebelangen heeft ingestemd met het voorstel van wethouder Bouma om geen zienswijze in te dienen tegen het principebesluit om de aandelen Eneco op den duur te gaan verkopen. Gemeentebelangen vind het een principiële zaak dat het geen gemeentelijke kerntaak is om aandelen van een private onderneming te bezitten.

Omdat een meerderheid van de raad instemde met het voorstel van het college zal de gemeente Uithoorn nu, samen met de andere gemeenten die hun aandelen willen verkopen, de verdere procedure ingaan. Aan het eind van deze procedure zal bekend zijn welke opbrengst een verkoop voor de gemeente kan betekenen en pas dan beslist de gemeenteraad ook daadwerkelijk of de aandelen voor die prijs verkocht worden (of niet) én wat er met de opbrengst gedaan zal worden.

Onze inbreng tijdens de vergadering leest u hieronder:

Voorzitter,

Uithoorn is een van de vele gemeenten die aandelen bezit in Eneco. Na de splitsing in energie en transport bedrijf is de energie-tak geprivatiseerd. Is dit verstandig geweest of niet is een discussie die in Den Haag gevoerd is. Feit blijft dat deze aandelen van een “private” onderneming verhandeld kunnen gaan worden.

Enkele genoemde redenen om de aandelen in het bezit te laten van de huidige overheidsinstanties zijn:
-          Eneco heeft duurzaamheid heel hoog in het vaandel staan. Zo ken ik nog wel enkele bedrijven.
-          De schriftelijke inspraak maakt melding van het feit dat Eneco direct en indirect ca. 4.200 medewerkers in Nederland werk biedt. Zo ken ik nog wel enkele bedrijven.
-          Angst voor ontslagen bij overname door een andere speler. Zo ken ik nog wel enkele bedrijven

Uithoorn is historisch aandeelhouder uit de tijd dat het de gewoonte, ja zelfs gewenst was dat nutsvoorzieningen in handen van overheidsinstanties waren. Dat is door regeringsbeleid inmiddels achterhaald.

Voor Uithoorn betekent het aandeelhouderschap dat we jaarlijks dividend kunnen bijschrijven op onze bankrekening. De grootte hiervan is ruwweg 0,5 % van onze jaarlijkse begroting. Dit betekent dat als dit voorstel wordt aangenomen we heel goed zullen moeten kijken hoe we dit gat gaan dichten.

Aandeelhouderschap betekent dat iemand geheel of voor een deel eigenaar is van een bedrijf. Hierbij hoort nu eenmaal ook zeggenschap. Die zeggenschap is in het geval van Eneco statutair behoorlijk ingeperkt. Uithoorn heeft daar de afgelopen jaren niets mee gedaan anders dan keurig het dividend innen.

Voorzitter,
Voor Gemeentebelangen speelt een geheel ander principe een hele belangrijke rol.
Dat is de vraag of een overheidsinstantie aandelen van private ondernemingen zou moeten bezitten. Kenmerkend voor aandelen is dat afhankelijk van vraag en aanbod de prijs hiervan behoorlijk kan fluctueren en deze bewegingen zich niet of heel moeilijk laten voorspellen.

Het nemen van dergelijke risico’s met publiek geld vinden wij geen taak voor een gemeentelijke overheid.
We zijn het dus eens met het college dat het op termijn te koop aanbieden van deze erfenis de beste oplossing is. Of er verkocht wordt maakt de raad te zijner tijd zelf uit. Ik geloof niet in het argument van de schriftelijke insprekers dat met dit principebesluit een onomkeerbaar verkoop proces wordt ingezet. Wil Uithoorn de aandelen verkopen zal de prijs op een goed niveau moeten liggen en daar zal de raad op dat moment een afweging in maken. Bij het bekend worden van die prijs zal bij de afweging om al dan niet te verkopen ook worden meegenomen hoe we het gat in de begroting zullen gaan dichten.

Hoe we vervolgens met de opbrengst omgaan, hangt heel sterk af van het moment van verkoop en Gemeentebelangen vindt dat de raad zich daar op dit moment nog niet op moet vastleggen.

We ondersteunen dan ook dit college voorstel met de intentie om de aandelen Eneco af te bouwen.