• November 2017 - Dorpscentrum
  • November 2017 - Dorpscentrum

November 2017 - Dorpscentrum

Donderdag 2 november jl. stonden er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder vindt u een korte terugblik op deze onderwerpenen de inbreng die onze fractie hierbij heeft gehad.

Plan Dorpscentrum
Gemeentebelangen heeft samen met PvdA en VVD een amendement ingediend op het voorstel van het college van B&W. Zoals bekend was het collegevoorstel om éénrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Amstelhoek naar Uithoorn. Gemeentebelangen kon zich hier niet in vinden en heeft om die reden een amendement ingediend om het voorgestelde plan aan te nemen maar wel met tweerichtingsverkeer van en naar Uithoorn. Het amendement is met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen en dus blijft tweerichtingsverkeer gehandhaafd!


Opvallend was dat DUS en CDA een amendement indienden om de hele oververbinding met Amstelhoek op te heffen, waardoor er helemaal geen autoverkeer mogelijk zou zijn van en naar Uithoorn via deze route. Met name alle inwoners van Meerwijk zouden hierdoor gedupeerd worden. Gemeentebelangen is altijd voorstander geweest van het in stand houden van deze verbinding – eventueel via een parkeergarage zoals in het verleden het plan was – en kon dan ook niet instemmen met dit amendement.

De letterlijke tekst van onze inbreng was:

Voorzitter,
Vanavond bespreken we het langverwachte raadsvoorstel over een van de meest besproken stukjes Uithoorn van de afgelopen jaren. Gemeentebelangen is tevreden over de voortvarendheid die het college heeft getoond met het uitwerken van nieuwe plannen, nadat vorig jaar duidelijk werd dat externe investeerders afhaakten en daardoor afgeweken moest worden van de oorspronkelijke plannen.

Naar grootschalige uitbreiding van winkelruimte is geen vraag. Gemeentebelangen is te spreken over het voornemen om gevarieerde woningbouw in dit gebied te ontwikkelen, mét de mogelijkheid om gecombineerde woon/winkelruimten te creëren.

De voorgestelde looproute vanaf het Marktplein, via de Dorpsstraat en het Amstelplein naar het Zijdelmeer, gecombineerd met kleine verblijfsgebieden, geeft naar ons idee een prima gelegenheid om recreatie, horeca en winkelen met elkaar te combineren in de toekomst en het geheel tot een aangenaam verblijfsgebied te ontwikkelen.

Participatie:
Voordat de gemeenteraad vanavond een principebesluit neemt, heeft het college inwoners en bedrijven de mogelijkheid gegeven tot het indienen van een zienswijze. Onze fractie vindt de uitkomsten die voortkomen uit dergelijke trajecten een goed hulpmiddel om te komen tot een weloverwogen beslissing.

De ter inzage legging van de voorkeursvariant voor de zomer heeft geresulteerd in ruim honderd reacties waarvan verreweg de meeste te verdelen zijn in de volgende twee categorieën:
·      1.   het gedeelte van de Maximalaan opengesteld te houden voor landbouwverkeer
·       2.   éénrichtingsverkeer wijzigen in tweerichtingsverkeer
Het échte participeren, moet wat ons betreft nog gaan komen. Als het gaat om de detail inrichting van de voorliggende plannen, dienen hierbij bewoners (zowel huidige als nieuwe), fietsersbonden, winkeliers en andere middenstanders, horeca ondernemers, pandeigenaren etc., etc., betrokken te worden.
In de commissie werd hiertoe al een aanbod gedaan door de voorzitter van de Stichting Uithoorn in Bedrijf: zij willen graag meedenken hoe de twee tegenstrijdigheden (autoverkeer versus een prettig verblijfsgebied) op te lossen. Wij stellen voor dat het college dit aanbod met twee handen aangrijpt.

Dan het landbouwverkeer.
Het gaat hier om enkele tientallen bewegingen per dag, met in het hoogseizoen een piek van ongeveer 50 bewegingen per dag. Deze bewegingen zijn veel minder spits afhankelijk dan het autoverkeer en zijn, zeker in het hoogseizoen, ook op zaterdagen actief. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande die heeft geleid tot grotere en zwaardere tractoren en aanhangers waarvan de maximale snelheid is toegenomen.
Voorgaande heeft er toe geleidt dat Gemeentebelangen van mening is dat landbouwverkeer niet gecombineerd kan worden met winkelend en recreërend publiek in dit gebied.

We realiseren ons dat voor de branche omrijden via Vrouwenakker een enorme tegenvaller is. We vinden dan ook dat dit voor het college een extra stimulans moet zijn om haar uiterste best te doen - bij beide provincies - om het openstellen van het Amstel aquaduct zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Immers, met de genoemde snelheid veranderingen van tractoren is het argument van “het ophouden van het doorgaand verkeer” niet langer van toepassing.

Éénrichtingsverkeer:
Het dilemma bij de inrichting van het dorpscentrum als verblijfsgebied zit hem erin dat autoverkeer en winkelend publiek elkaars tegenpolen zijn, die je elkaar zo min mogelijk wil laten verstoren.

De antwoorden op onze vragen die we hebben gesteld over de tijdstippen waarop het meeste autoverkeer gebruik zal maken van de route en de tijdstippen waarop het meeste winkelend publiek te verwachten is, hebben bij ons tot de volgende conclusies geleidt:

·       -  autoverkeer is te verwachten op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits;

·        -  publiek in het verblijfsgebied is te verwachten tijdens avonduren en het weekend.

Dit betekent dat het te verwachten aantal verkeersbewegingen op een ander tijdstip is dan het publiek dat is te verwachten in het verblijfsgebied en naar onze mening elkaar dus niet of minimaal verstoord.

We merken verder op dat beide buurgemeenten ook maatregelen ter ontmoediging van doorgaand verkeer hebben genomen of nog zullen gaan nemen. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen wat ons betreft dusdanig, dat een combinatie in hetzelfde gebied goed mogelijk is.

Hierbij opgeteld de te verwachten negatieve effecten op de lokale economie bij volledige afsluiting en instellen van éénrichtingsverkeer, is er wat de fractie van Gemeentebelangen betreft, onvoldoende reden om deze verbinding gedeeltelijk af te sluiten voor lokaal autoverkeer.

Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel van het college om éénrichtingsverkeer in te stellen.

Inrichting winkelgebied:
Voor een inrichting van het dorpscentrum kan de gemeente bepalen hoe de straten, fietspaden en wegen er uit komen te zien. Voor een gezellig verblijfsgebied is echter meer nodig. Dit vraagt wat ons betreft om ideeën, maar vooral geld, om ook de uitstraling van diverse panden te verbeteren. Hiervoor hebben we de ondernemers nodig die zich willen vestigen in het centrum en de eigenaren van panden die hierin willen investeren.
Zij zullen echter alleen bereid zijn zich te vestigen en of te investeren als zij zeker weten dat hun klantenkring hen maximaal kan bereiken. Die zekerheid wordt wat Gemeentebelangen betreft gegeven door het centrum vanuit beide richtingen toegankelijk te houden.

Amendement:
Het is om deze redenen dat we een amendement indienen, samen met de Partij van de Arbeid en de VVD, op het voorgelegde college besluit. Hierin brengen we tot uiting dat we de verbinding tussen Irenebrug en Laan van Meerwijk veilig, maar wel van twee zijden, toegankelijk willen houden en dat het college in samenspraak met genoemde vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en bewoners  in gesprek gaat bij de verdere detail inrichting van dit gedeelte van het dorpscentrum.