Juli 2017 Reactie Gemeentebelangen op 2 moties

Donderdag 6 juli was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces. Er is lang gepraat over een tweetal moties, hieronder vindt u de redenen waarom de fractie van Gemeentebelangen niet met deze moties heeft ingestemd.

Motie speelveld Groen-Rode Scheg

Door oppositiepartijen werd een motie ingediend met het verzoek om een nieuw participatieproces aan te gaan met omwonenden rondom het aan te leggen multifunctionele sportveld in de Groen-Rode Scheg.

Gemeentebelangen staat achter het besluit van het college van B&W als het gaat om het verbeteren van buiten speelplekken. Wij zijn van mening dat de jeugd voldoende ruimte moet krijgen om buiten te kunnen spelen, ook als het even wat slechter weer is. Het initiatief van jongerenwerk organisatie Videt, die zelf zorgt voor de financiële bijdrage voor de aanleg, zorgt ervoor dat kinderen straks op deze locatie ook uit de voeten kunnen.

Door omwonenden zijn vragen gesteld over de aanleg van dit speelveld en tevens zorgen geuit over toename van geluidsoverlast en mogelijke overlast van hangjongeren. Gemeentebelangen is van mening dat de toename van geluidsoverlast gereduceerd kan worden door de juiste materialen te gebruiken bij de aanleg van dit speelveld en vertrouwt erop dat de wethouder hiervoor met de juiste oplossing komt.

De mogelijke overlast van hangjongeren is op voorhand lastig in te schatten. Gemeentebelangen vindt de toezegging van de burgemeester dat na de aanleg deze locatie nauwlettend gevolgd zal worden toereikend. Op dit moment wordt jeugdoverlast binnen de gemeente al succesvol aangepakt door de inzet van specialistisch jongerenwerk.

De motie is verworpen met 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen.


Motie participatie Buitendijks

Door oppositiepartijen werd een motie ingediend om een nieuw participatietraject op te starten voor bewoners van de wijk Buitendijks.

Aanleiding hiervoor was de informatie bijeenkomst eind mei. Op deze bijeenkomst presenteerde de gemeente Uithoorn samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) het plan voor de nieuwe ontsluiting van de wijk Buitendijks. Eerder is er een toezegging geweest dat bewoners hierover zouden mee kunnen praten, maar op deze avond bleek dat het college van B&W hier reeds een besluit in had genomen.

In de commissie vergadering van jl. 14 juni is over dit onderwerp gesproken. De fractie van Gemeentebelangen heeft daarin gevraagd waarom het college ervoor heeft gekozen terug te komen op de eerder gedane toezegging en waarom er voor deze variant is gekozen.

Het antwoord hierop was, dat zowel door omwonenden als door de gemeenteraad in een eerder stadium is aangegeven, dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft bij de oversteek van de trambaan ter hoogte van de toekomstige halte Aan de Zoom. Om die reden zijn er externe bureaus op het gebied van veiligheid ingeschakeld om advies te geven en is er gekozen door het college voor deze oplossing.

Gemeentebelangen begrijpt de afweging die het college vanuit veiligheidsoogpunt heeft gemaakt, maar is wel van mening dat de bewoners meer ruimte hadden moeten krijgen om hierover mee te denken. Hierover heeft onze fractie dan ook gevraagd welke mogelijkheden er voor bewoners nog zijn om mee te denken vóórdat de bestemmingsplan fase van start gaat.

De wethouder gaf hierop aan dat er al een werkgroep van bewoners is samengesteld. Inmiddels is deze werkgroep een aantal malen bij elkaar geweest en hebben zij mee kunnen denken over alternatieven.

Gemeentebelangen is verheugd om te horen dat bewoners nu alsnog hiervoor de ruimte krijgen, waardoor de eerder ingezette lijn van participatie van omwonenden een vervolg krijgt.

De motie was wat Gemeentebelangen betreft overbodig geworden, aangezien deze oproept tot iets wat al in uitvoering is..
Een meerderheid van de raad dacht hier hetzelfde over en verwierp de motie met 6 stemmen voor en 14 stemmen tegen.